Oznámenie vlastníkom poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Spišská Belá

(oznam sa týka vlastníkov pôdy, ktorú doposiaľ užívali: AT TATRY spol. s r.o. Spišská Belá  alebo Poľnohospodárske družstvo TATRY Spišská Belá)

Schválením pozemkových úprav v Spišskej Belej (v roku 2017) došlo k novému usporiadaniu vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, čo zároveň vyvoláva potrebu novej úpravy doterajšieho užívania tejto pôdy.

Preto upozorňujeme doterajších užívateľov tzv. náhradných pozemkov, pokiaľ nemajú uzatvorené nové nájomné zmluvy so súčasnými (aktuálnymi) vlastníkmi tejto pôdy, aby na týchto náhradných pozemkoch už ďalej nehospodárili. Po pozemkových úpravách došlo zmenám vlastníckych vzťahov k týmto pozemkom a doterajšie užívacie vzťahy zanikli a je potrebné ich obnoviť (avšak nie všade to bude možné) !

Preto žiadame vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov, ktorí nechcú ich prenajať vyššie uvedeným poľnohospodárskym subjektom (AT TATRY alebo PD TATRY), aby nové hospodárenie na týchto pozemkoch (či už budú hospodáriť sami alebo pozemok chcú prenajať inému) tento zámer vopred konzultovali s ich doterajšími užívateľmi (skôr ako si pozemky dajú vytýčiť geodetom priamo v teréne).

Kontaktujte týchto doterajších užívateľov vašej pôdy:

1./  za  AT TATRY spol. s r.o.

Ing. Peter Firek – tel. 0905 497 399

2./ za Poľnohospodárske družstvo „Tatry“ v Spišskej Belej

Ing. Martin Šoltýs – tel . 0905348079

Týmto postupom predídete zbytočným problémom, ktoré nastanú následne pri vašej snahe reálne užívať vašu pôdu.  Ďakujeme za pochopenie.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X