Aktuality
Počet zobrazení 1K

OZNÁMENIE O VEREJNOM PREROKOVANÍ ZMIEN A DOPLNKOV č. 5 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SPIŠSKÁ BELÁ

Mesto Spišská Belá, podľa § 30 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), obstaráva Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Spišská Belá. Mesto má schválený Územný plán mesta (ÚPN-O) v roku 2008, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov č. 1 – 4. Vzhľadom k tomu, že vznikla potreba upraviť a doplniť schválenú koncepciou priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, sa mesto na základe posúdenia a predbežného preverenia požiadaviek vlastníkov nehnuteľností a investorov rozhodlo zabezpečiť aktualizáciu ÚPN-O obstaraním Zmien a doplnkov č. 5.

V zmysle § 31, ods. 2 a § 22 stavebného zákona mesto Spišská Belá oznamuje občanom, právnickým a fyzickým osobám pôsobiacimi v katastrálnom území mesta začatie prerokovanie návrhu tejto územnoplánovacej dokumentácie dňom 26.03.2024.

Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Spišská Belá s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční dňa 18. apríla 2024 o 16:00 hod.  v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, Petzvalova 17 (vchod do kina).

Dokumentácia Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN-O Spišská Belá je sprístupnená k nahliadnutiu na Mestskom úrade Spišská Belá v pracovných dňoch počas úradných hodín. Kompletná dokumentácia je zverejnená aj elektronicky na webstránke mesta: https://spisskabela.sk/mesto/uradna-tabula/oznamenie-o-verejnom-prerokovani-zmien-a-doplnkov-c-5-uzemneho-planu-mesta-spisska-bela/ .

K riešeniu Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN-O Spišská Belá je možné uplatniť do 30 dní odo dňa oznámenia, t.j. do 25.04.2024 písomné stanoviská a pripomienky.
Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada. Stanoviská je potrebné zaslať na adresu: Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.

 

Najnovšie články