Aktuality
Počet zobrazení 1K

Obnova komínov na budove mestskej knižnice

Názov projektu:               Spišská Belá, dom meštiansky, Hviezdoslavova 379/21, č. ÚZPF 11668/1-2 – obnova strechy

Poskytovateľ:                   Ministerstvo kultúry SR

Zmluva č.:                            MK-6274/2022-180

Výzva:                                    Výzva Ministerstva kultúry SR na rok 2023

Program:                              1 Obnovme si svoj dom

Podprogram:                     1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

Výška dotácie:                  3 000 EUR

Termín realizácie:           10/2023-11/2023

 

Popis projektu:

Mesto Spišská Belá získalo v roku 2023 dotáciu z Ministerstva kultúry v rámci programu Obnovme si svoj dom, podprogramu 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok vo výške 3 000 EUR na obnovu strechy meštianskeho domu na  Hviezdoslavovej ul.č.21  v Spišskej Belej. Dotácia bola určená na úhradu bežných výdavkov, a to konkrétne na obnovu komínov.

Zámerom predloženého projektu bola oprava strešnej krytiny, obnova jej náteru, komínov, odkvapového systému, podbitia vyloženia strešných rovín meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ul. č.379/21 v Spišskej Belej v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov. meštianskom dome nachádza Múzeum Dr. Michala Greisigera a mestská knižnica. Prínosom obnovy národnej kultúrnej pamiatky bude zachovanie historického, architektonického výrazu pamiatky, stavebných, remeselných konštrukcií, kultúrneho dedičstva aj pre budúce generácie a zatraktívnenie existujúcej mestskej pamiatkovej zóny. Vzhľadom na výšku poskytnutej dotácie a disponibilné zdroje z rozpočtu mesta sme obnovili komíny na streche tohto meštianskeho domu.

Zhotoviteľom prác bola spoločnosť Remeslá Belá, spol. s.r.o. . Celkový rozpočet na obnovu strechy – komínov bol v hodnote 3 360 EUR, pričom 3 000 EUR bolo hradených z dotácie z Ministerstva kultúry SR a zvyšnú čiastku zafinancovalo mesto z vlastného rozpočtu. V obnove kultúrnej pamiatky chceme pokračovať, podali sme žiadosť o získanie dotácie v rámci Výzvy Ministerstva kultúry program “Obnovme si svoj dom“ na rok 2024 na pokračovanie v obnove strechy meštianskeho domu.

„ Finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky“.

 

Najnovšie články
Oznámenia
X