Nové parkovacie miesta za panelákmi na Družstevnej ulici

V súčasnosti mesto realizuje stavebnú úpravu plochy za panelákmi na Družstevnej ulici č. 14-20 v Spišskej Belej. Vytvorí sa 11 parkovacích miest (z toho jedno pre invalidného vodiča), ktoré budú môcť využívať nielen obyvatelia sídliska, aj zamestnanci špeciálnej základnej školy, základnej umeleckej školy či okolitých prevádzok sídliacich na Zimnej ulici. Parkovacie miesta budú však verejne dostupné pre všetkých. Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a mesto ich financuje zo svojho rozpočtu.

Na tomto sídlisku je však potrebné riešiť parkovanie komplexne, nakoľko súčasný počet parkovacích miest je nepostačujúci a dnes sa parkuje aj na trávnatých a neupravených plochách. Mesto eviduje aj niekoľko požiadaviek (podnetov) od obyvateľov sídliska na úpravu niektorých sídliskových plôch pri bytových domoch na parkovanie. Aj vzhľadom na tieto požiadavky sa začína pripravovať urbanistická štúdia revitalizácie a modernizácie celého sídliska na Družstevnej ulici, ktorá komplexne posúdi všetky verejné plochy na sídlisku a teda aj možnosti rozšírenia parkovacích plôch. Štúdia bude riešiť všetky verejné funkcie na tomto sídliska – okrem parkovania aj verejnú zeleň – posúdenie kvality zelene (dendrológiu), ako aj návrh na doplnenie sídliskovej zelene, miesta pre voľnočasové aktivity – detské ihriská, resp. malé športové plochy, ale napr. aj nakladanie s dažďovými vodami, či nové stojiská pre kontajnery pre odpad. Návrh ideovej urbanistickej štúdie sa koncom leta, resp. na jeseň tohto roka predloží na verejnú diskusiu.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X