hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 287

Naše školy v projektoch úspešné

Pandemická situácia trvá  vyše roka a zasahuje každú oblasť spoločnosti. V mestskom školstve priniesla mnoho nových situácií. Učitelia, rodičia, žiaci i zriaďovateľ našich škôl – mesto Spišská Belá – sa s koronakrízou  vysporadúva, no zároveň sa všetci snažíme pracovať, nezostať stáť, ale posúvať sa dopredu. Uvedomujeme si nutnosť využívať šance, ktoré prichádzajú práve v tomto období. Aj keď sa navonok môže zdať, že ,,v školách sa nič nedeje“, úspechy našich škôl v mnohých projektoch, ktoré boli podávané v čase prevažujúceho dištančného vzdelávania, svedčia o ich šikovnosti a potenciáli rozvíjať sa. Nezriedka musia školy v spolupráci s mestom Spišská Belá opakovane vstupovať do projektových výziev, ktoré nie vždy vyjdú na prvý raz! Veríme, že výsledky úspešných projektov sa naplno prejavia po príchode všetkých žiakov na prezenčné vzdelávanie a procesy v školách sa  aj vďaka nim postupne dostanú do normálnych, bežných koľají.

 ČÍTAME RADI

 V tomto školskom roku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky ponúklo základným školám  možnosť požiadať o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt (RP) Čítame radi. Výzva bola určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh. Cieľom projektu je podpora čitateľskej gramotnosti nákupom detských a mládežníckych kníh. Ku kritériám na splnenie cieľa výzvy patrili doterajšie, ale aj plánované aktivity v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti a spolupráca s miestnym kníhkupectvom.  Na projekt Čítame radi ministerstvo vyhradilo celkovo 348 228 eur; maximálna výška finančnej podpory, ktorú mohla získať jedna základná škola pre svoju školskú knižnicu, bola 800 €.

Žiadosť ZŠ J. M. Petzvala bola akceptovaná a škola tak pre svoju školskú knižnici získala maximálnu možnú sumu 800 eur.  Financie boli použité na nákup nových kníh, ktoré sa vyberali podľa odporúčaní odborníkov na detskú literatúru a v spolupráci s vyučujúcimi rôznych predmetov v ZŠ J. M. Petzvala. Dúfame, že budú pre deti atraktívne a že im pomôžu rásť osobnostne, ale i vedomostne. Je symbolické, že nové knihy do školskej knižnice pribudli práve v mesiaci marec, ktorý je všetkým známy ako mesiac kníh.

MÚDRE HRANIE

Žiadosť  o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok v rámci rozvojového projektu MŠ VVaŠ SR Múdre hranie zaslala aj  Materská škola v Spišskej Belej. Okrem nej tak urobilo  ďalších 2 220 škôlok. Jedna škôlka mohla získať maximálne 500 eur, ak ju navštevuje menej ako 50 detí a maximálne 1 000 eur, ak ju navštevuje 50 a viac detí. Finančné prostriedky v rámci projektu vo výške 500 000 eur boli v polovici februára rozdelené 706 žiadateľom.

Medzi úspešnými žiadateľmi figuruje aj naša materská škola, ktorá z RP MŠVVaŠ SR získala 1000 eur na nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek. Škôlkarom v Materskej škole v Spišskej Belej (na všetkých jej pracoviskách) pribudli  knihy pre deti  vo vekovej kategórii 3-6 rokov, hry a pomôcky na rozvoj jemnej a hrubej motoriky; programovateľné  včely, ktorými si deti rozvíjajú orientáciu v priestore (matematickú a informatickú gramotnosť) a na  rozvoj technických  zručností   sa zakúpili stavebnice.

 SPOLU MÚDREJŠÍ

Cieľom RP MŠVVaŠ SR  je podporiť tie školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom alebo s nedostatočným prístupom k digitálnym technológiám počas dištančného vzdelávania, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností. Do rozvojového projektu sa prihlásilo takmer 500 škôl.  Zámerom projektu je podporiť žiakov, ktorí mali problémy s učením počas dištančnej výučby, ale aj tých, ktorí potrebujú dobehnúť učivo, vysvetliť problematické úlohy a nadobudnúť sebavedomie v  konkrétnych  vyučovacích predmetoch.  Aj našej ZŠ M. R. Štefánika sa podarilo v tomto projekte uspieť. Už v najbližších dňoch bude sedem učiteľov tejto školy prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania v malých skupinách 3-5 žiakov v popoludňajších hodinách vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností. Na financovanie tejto činnosti z projektu Spolu múdrejší škola získala od MŠVVaŠ SR 4 400 eur.

 ENTER

Do projektu ENTER sa zapojila ZŠ M. J. Petzvala. Hlavným cieľom projektu je sprístupniť žiakom druhého stupňa ZŠ zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Micro:bity budú využité nielen na hodinách informatiky, ale čiastočne aj na hodinách fyziky a techniky. Micro:bit je špeciálny mikropočítač, ktorý pred 4 rokmi vytvorila britská televízia BBC na podporu výučby informatiky. Na základnej doske sú  dva porty, 25 LED diód, ktoré tvoria základný displej, 2 tlačidlá, akcelerometer, gyroskop a niekoľko ďalších senzorov. Žiaci sa naučia základy programovania. Cieľom je tiež rozvíjať manuálnu aj technickú zručnosť. Projekt podporí rozvoj vzťahov v kolektíve a pri tímovej práci. Z nadácie PONTIS ZŠ J. M. Petzvala na tento projekt vďaka podpore spoločnosti Telekom získala 1 000 €.  Projekt sa realizuje od decembra 2020 do júna 2021.

ZLEPŠENIE VYBAVENIA ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ

Kvalitnejšie a zdravšie stravovanie pre žiakov – to je cieľom finančnej podpory, ktorú sa rozhodlo MŠVVaŠ SR vyčleniť v rámci RP pre školské jedálne.  Z rozpočtu ministerstva na rok 2021 sa tak vyčlenili bežné a kapitálové finančné prostriedky vo výške 2 miliónov eur na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách, takže do tohto projektu mohla v našom meste vstúpiť iba ZŠ M. R. Štefánika, ktorej súčasťou je aj školská jedáleň. Do stanoveného termínu, t. j. 28. 2. 2021 prišlo 1 390 žiadostí o RP. Z vyčlenených finančných prostriedkov bolo možné podporiť 417 školských jedálni v maximálnej výške 5 000 eur/jedáleň.

Tento projekt sa v spolupráci s mestom Spišská Belá podával 2-krát, v prvom kole sme neboli úspešní. V druhom kole sa ZŠ M.R. Štefánika podarilo získať 5 000 eur na nákup teplovzdušnej elektrickej rúry, ktorá je už zastaraná (z roku 1989), nevyhovujúca  a častokrát opravovaná. Z týchto finančných zdrojov sa pokryje aj nákup a montáž flexibilného potrubia do digestora, ktoré je skorodované a na viacerých miestach z neho kvapká voda.

Vďaka úspešnému projektu môžeme postupne renovovať a dopĺňať zastarané a opotrebované spotrebiče v kuchyni školskej jedálne, ktorá poskytuje stravu nielen žiakom oboch základných škôl v meste, zamestnancom, ale aj žiakom Špeciálnej základnej školy či deťom z Centra pre deti a rodiny v Spišskej Belej (bývalý detský domov).

 Ďalšie projekty, do ktorých naše školy vstúpili, sú ešte v štádiu posudzovania a vyhodnocovania žiadostí vyhlasovateľmi. O tom, či v nich boli  mestské školy úspešné, vás budeme informovať.

 

 

 

 

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu