Najviac z balíka dotácií z rozpočtu mesta pre rok 2018 dostanú športovci

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 31. januára 2018 na návrh hodnotiacej komisie schválilo dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti spolkov a občianskych združení pôsobiacich s našom meste :

  Názov žiadateľa poskytnutá žiadaná návrh komisie
    dotácia v 2017 dotácia 2018 dotácia 2018
1. MŠK SLAVOJ Spišská Belá 33 000,00 36 000,00 35 500,00
  Futbalový klub 17000,00 17 000,00   17 000,00  
  Hokejbalový klub 12000,00 15 000,00   14 500,00  
  Stolnotenisový klub 2500,00 2 500,00   2 500,00  
  Bedmintonový klub 1500,00 1 500,00   1 500,00  
2. Automotoklub Spišská Belá 800,00 2 800,00 800,00
3. Racing Klub Spišská Belá 200,00 620,00 200,00
4. CEDIMA Spišská Belá 10330,00 9 556,00 9 556,00
5. Spišská katolícka charita (ADS Kežmarok) 2500 3 760,00 0,00
6. Katolícka jednota Slovenska, pobočka Spišská Belá 2100,00 2 700,00 2 100,00
7. Miestny klub Slovenského orla, Spišská Belá 600,00 1 400,00 0,00
8. Jaskyniarska skupina Spišská Belá 500,00 1 660,00 500,00
9. Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia

Spišská Belá

500,00 1 500,00 500,00
10. Slovenský zväz chovateľov, základná organizácia Spišská Belá 300,00 1 250,00 300,00
11. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Spišská Belá 700,00 845,00 800,00
12. Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá 1000,00 3 000,00 2 500,00
13. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov,

základná organizácia Spišská Belá

250,00 260,00 260,00
14. Združenie SEGMENT 2006 Spišská Belá (Dychová hudba Belančanka) 200,00 200,00 200,00
15. Občianske združenie “Moje mesto Spišská Belá“ 2000,00 2 000,00 2 000,00
  SPOLU 55 180,- EUR 67 551,- EUR 55 216,- EUR

V rozpočte mesta je na rok 2018 plánovaných na dotácie na verejnoprospešné účely celkom 56 000 EUR. Hodnotiaca komisia navrhuje poskytnúť dotácie vo výške 55 216 EUR a zvyšná suma zostane na mimoriadne dotácie (v prípade potreby sa počas roka 2018 táto suma môže navýšiť).

Vysvetlenie k niektorým žiadostiam:

Žiadateľ  Miestny klub Slovenský orol Spišská Belá – nedostatočne zdôvodnená žiadosť – nepotrebujú financie na celoročnú činnosť, ale na zorganizovanie určitých podujatí, ktoré ale nešpecifikovali – v prípade organizovania konkrétnych akcií a podujatí si môžu požiadať o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu mesta, ktorá im bude poskytnutá.

Žiadateľ Spišská katolícka charita – neposkytla sa riadna dotácia pre 2018, nakoľko aj dotáciu za rok 2017 vrátili v plnej výške (vôbec je nevyčerpali), nakoľko neopatrovali žiadneho klienta – obyvateľa Spišskej Belej – a zatiaľ aj v roku 2018 nemajú žiadneho klienta zo Spišskej Belej – v prípade, že počas roka budú mať klienta zo Spišskej Belej, mesto poskytne mimoriadnu dotáciu v alikvotnej výške na základe ich novej žiadosti

CEDIMA, o.z. Spišská Belá – ide o občianske združenie pri Centre voľného času (CVČ) v Spišskej Belej a uvedená dotácia je na úhradu príspevku za rodičov pre všetkých deti navštevujúce krúžok v CVČ (výška dotácie zodpovedá súčasnému počtu detí v CVČ a preto je tam zníženie pre nižší počet povinne platiacich detí v CVČ).

Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá – zvýšené náklady sú spojené s omnoho väčšou účasťou hasičských družstiev v hasičských pretekoch a v hasičskej športovej lige – tak okresnej ako aj regionálnej ligy (dopravné, štartovné a pod.) a zorganizovaním jedného kola regionálnej hasičskej ligy v Spišskej Belej (v Strážkach).

Moje mesto Spišská Belá, o. z. Spišská Belá – ide o občianske združenie, ktoré založilo samotné mesto, aby mohlo pomáhať ľuďom v núdzi, resp. ľudom ktorí potrebujú sociálnu výpomoc a zároveň aby mohlo získavať finančné prostriedky od rôznych darcov na poskytovanie sociálne pomoci rôzneho druhu (najmä v prípadoch, v ktorých nemôže pomoc samotné mesto).

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X