hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 421

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej sa na svojom zasadnutí dňa 27. mája 2021  venovalo aj týmto témam:

Dotácia pre Lesy mesta Spišská Belá

MsZ schválilo  dotáciu z rozpočtu mesta Spišská Belá vo výške 44 555  EUR  pre Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.  na úhradu nákladov spojených s obnovou lesov mesta Spišská Belá v roku 2021.

VZN o ochrannom pásme pohrebísk  

MsZ prerokovalo  a schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta  Spišská Belá č. 4/2021 o ochrannom pásme pohrebísk  v meste Spišská Belá a v mestskej časti Strážky,  nariadenie je zverejnené https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2021/05/VZN-4-ochranne-pasmo-pohrebisk.pdf

3. zmena rozpočtu mesta pre 2021

MsZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 3, ktoré je zverejnené na webovej stránke mesta

Prerokovanie informatívnych správ

MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie informáciu o predloženom návrhu urbanistického riešenia lokality  IBV „Ulica Na píle“ v Spišskej Belej

MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách v r. 2021, správa zverejnená na   https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2021/05/Sprava-MsZ-Lesy.doc

Participatívny rozpočet mesta Spišská Belá, ako nástroj obyvateľom mesta spolurozhodovať o efektívnom využití časti finančných prostriedkov z mestského rozpočtu 

Poslanci mesta schválili  výzvu na predkladanie projektov financovaných z Participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021. Maximálna výška rozpočtu projektu financovaná z rozpočtu mesta je 500 EUR. Dôležitým faktorom je zaujímavý nápad,  vlastná práce a najmä participácia na projekte.  Termín na predloženie projektov je od 01.06.2021 – do 30.06.2021. Viac na https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/participativny-rozpocet-2021/

Projektová štúdia na MK Športová ulica

MsZ schválilo   návrh projektového riešenia dobudovania MK na Športovej ulici v Spišskej Belej, podrobnejšie na:  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2021/05/02-SITUACIA-SO01-SO02-2100×594-1.pdf

https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2021/05/03-PRIECNE-REZY-840×297-1.pdf

Prenájmy, predaje, zámeny a kúpy pozemkov

1./ MsZ schválilo zámenu  pozemkov pre účely legalizácie  skutkového stavu – zriadenie miestnej a účelovej komunikácie  medzi Mestom Spišská Belá a Mestom Vysoké Tatry v k.ú. Tatranská Lomnica – osada Tatranská Kotlina. Uvedená zámena bude bezplatná. https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2021/04/MVT-2.pdf

2./ Poslanci MsZ schválili prenájom pozemku (trávny porast) v k.ú. Lendak  na obdobie  5 rokov na poľnohospodárske účely, žiadateľovi   Tomášovi Hudákovi, trvale bytom Lendak, Mlynská 723/85,  za podmienky, že ročné nájomné bude nájomca uhrádzať vopred za podmienok uvedených v nájomnej zmluve  v danom  prípade  sa jedná o osobitný zreteľ spočívajúci v tom,  že sa jedná o nepatrnú výmeru pozemku.

3./ MsZ schvaľuje predaj časti pozemku v k.ú. Spišská Belá, žiadateľovi Ing.  Matúšovi Hotárymu, Spišská Belá, Letná 2580/18B, pre účely zarovnania pozemku zapísaný  na LV č. 4429 v k.ú. Spišská Belá, s podmienkou ponechania ochranného pásma od jestvujúcej prístupovej komunikácie v šírke cca 0,5 m.

4./ Poslanci schválili prenájom pozemku parc. č. KN-C 17608 o výmere 7980 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, LV č. 6827, k. ú. Spišská Belá, v podiele 1/1 vo vlastníctve Mesta Spišská Belá pre nájomcu – občianske združenie Strelecký klub Strážky, Medňanského 40, Spišská Belá – Strážky  na realizáciu projektu  „Vybudovanie Areálu športovej strelnice v Spišskej Belej“ na dobu nájmu 10 rokov.

5./MsZ schválilo prenájom pozemku o výmere  1196 m2 v lokalite Myší vršok v k.ú. Spišská Belá  Ing. Gabrielovi Majlenderovi, bytom Zimná 54, Spišská Belá  na poľnohospodárske účely -chov včiel.

6./  Poslanci schválili  predaj  časti pozemku  v k.ú. Tatranská Lomnica  v prospech kupujúcich Ing. Pavla Bekeša  a manželky Jarmily Bekešovej  rod. Macičkovej, obaja trvale bytom  Ždiar č. 10. Ide o pozemky v  lokalite „Poľko“, nachádzajúce sa vedľa objektu vo vlastníctve kupujúcich.

 

 

 

 

Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu