Aktuality
Počet zobrazení 956

Participatívny rozpočet 2021

Participatívny rozpočet mesta Spišská Belá je nástroj, ktorý umožňuje obyvateľom mesta spolurozhodovať o efektívnom využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na zrealizovanie nápadov  obyvateľov, podporiť malé komunitné projekty v zmysle Výzvy na predkladanie projektov financovaných z participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021.

V princípe ide o myšlienku – „sami sebe“ – máte nápad, ktorý vie nejakým spôsobom zlepšiť život v našom meste a viete ako ho zrealizovať. Ostáva len dobre ho sformulovať a stihnúť celý projekt prihlásiť

Možnosť získať finančné prostriedky určené pre spolurozhodovanie o dianí v meste je otvorená len pre fyzické osoby – bežných občanov mesta – dospelých členov neformálnej skupiny. Participatívny rozpočet nepodporuje aktivity, ktoré sú z rozpočtu mesta financované iným spôsobom. V tomto kalendárnom roku Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej schválilo pre projekty občanov rozpočet spolu 5 000 eur a maximálna výška rozpočtu projektu jedného participanta financovaná z participatívneho rozpočtu mesta je 500 eur.


ZÁMERY MÔŽETE PREDKLADAŤ V TÝCHTO OBLASTIACH:

  • voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, neformálne vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity, workshopy;
  • životné prostredie – aktivity zamerané na rozvoj vzťahov k prírode, zveľaďovanie prostredia komunít, údržba verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, výroba a nákup kvetináčov, lavičiek a predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia ;
  • sociálna pomoc – podujatia a záujmové činnosti podporujúce zdravotne či inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva;
  • podpora dobrovoľníctva u mladých ľudí.

Projekty je možné predkladať od 1.6.-30.6.2021.

V rámci verejného zvažovania sa v júli 2021 projekty budú hodnotiť a následne sa schvália konsenzom prítomných zástupcov participatívnej komunity.

Termín na realizáciu vrátane vecného a finančného ukončenia projektu je najneskôr do 30. novembra 2021.

Zvýhodnené budú inovatívne projekty s aktívnym zapojením žiadateľa, jeho členov, resp. dobrovoľníkov a verejnosti (miestnej komunity) do realizácie tohto projektu.

Náležitosti projektu musia byť v súlade so schválenými Pravidlami participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá. Vyradený môže byť napríklad projekt, ktorého realizácia nie je v kompetencii mesta, ktorého finančný objem nákladov na realizáciu presahuje schválený rozpočet (500 eur), alebo ho podal neoprávnený žiadateľ.

Hlavným koordinátorom a kontaktnou osobou v súvislosti s participatívnym rozpočtom je Mgr. Katarína Hradická, tel. 052/4680515, hradicka@spisskabela.sk.

 

 

 

Názov prílohy Odkaz
Pravidlá participatívneho rozpočtu Stiahnuť
Výzva PR 2021 Stiahnuť
Vzor žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z participatívneho rozpočtu na rok 2020 Stiahnuť
Najnovšie články