Aktuality
Počet zobrazení 1K

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 7.9.2023 sa venovalo najmä nasledovným témam:

Monitorovacia správa za 1. polrok 2023       

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta a vedúcej finančného odboru o Monitorovacej správe  k hospodáreniu mesta Spišská Belá za 1. polrok 2023, správa je zverejnená na www.spisskabela.sk

Dotácie z rozpočtu mesta

Poslanci MsZ schválili poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta pre  rok 2023  vo výške 1.000,– EUR  pre Automotoklub Spišská Belá na úhradu nákladov spojených s organizovaným 36. ročníka MAS „O putovný pohár S. Rusiňáka“,  5. kolo dopravno-výchovnej súťaže Rodičia jazdite opatrne!“ a finálové 9. a 10. kolo jubilejného 25. ročníka seriálu  „Stredoeurópsky pohár“  2023, ktorý sa uskutoční 6. – 8.10. 2023 v meste Spišská Belá

MsZ schválilo poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta pre  rok 2023  vo výške 5.000,– EUR  občianskemu združeniu  Mestský športový klub Slavoj na úhradu nákladov – materiálno technického vybavenie hokejbalovej haly a hokejbalového klubu Spišská Belá a na zabezpečenie bežnej činnosti futbalového  a hokejbalového klubu

Zmena rozpočtu mesta č. 6  a použitie rezervného fondu

MsZ schválilo  zapojenie a zmenu použitia rezervného fondu do príjmov mesta podľa prílohy č.1 k RO 6/2023 a návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 6/2023.  Rozpočtové opatrenie je zverejnené na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/09/rozpoctove-opatrenie-6-2023-MsZ.pdf

Pridelenie uvoľneného nájomného bytu

MsZ schválilo na základe návrhu Komisie pre prideľovanie bytov pridelenie 3-izbového mestského nájomného na ulici Petzvalovej č. 28 v Spišskej Belej do nájmu nájomcovi Jánovi Čupovi, trvale bytom Spišská Belá, Hviezdoslavova 20

Chata Plesnivec

Poslanci mesta schválili zámer na prenájom nebytových priestorov – vysokohorskej chaty Plesnivec, nachádzajúcej sa v Belianskych Tatrách na pozemku parcelné číslo 14846/9 v katastrálnom území Tatranská Lomnica, zapísanej v katastri nehnuteľnosti vedenom na Okresnom úrade Poprad, Katastrálnom odbore  na liste vlastníctva č. 402

VZN mesta Spišská Belá o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

MsZ prerokovalo a vyhovelo protestu prokurátora proti VZN mesta Spišská Belá č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Spišská Belá – protest prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm. a), § 23 a § 27 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov

Poslanci schválili  Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Spišská Belá č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 a VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Spišská Belá, nariadenie je zverejnené na webe mesta

Predaje a prenájmy pozemkov  

1./ MsZ schválilo zámer na  predlženie doby nájmu nachádzajúcich sa v k. ú. Tatranská Lomnica – lokalita „Poľko“ (Nad Ždiarom) zapísaných na LV č.402, v podiele 1/1, na dobu 5 rokov žiadateľovi Ing. Richardovi Králikovi a manž. Ivete Králikovej, bytom Ždiar č. 160,  za nájomné vo výške 50 EUR ročne

2./ MsZ schválilo predaj pozemku parc. č. KN „C“ 517/1, druh pozemku záhrada o výmere 79 m2 a pozemku  KN “C“ 516, druh pozemku záhrada o výmere 122 m2  v k.ú. Spišská Belá v podiele 8550/14845  v prospech žiadateľov – kupujúcich:  Stanislav Mirga  a manželka Vlasta Mirgová, rod. Pompová Martina Lányiho 1348/5, Kežmarok,   za kúpnu cenu 30 EUR/m2 za účelom rozšírenia záhrady  a legalizácie skutkového stavu užívaných pozemkov vedľa obytného domu súp. č. 69 v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov, na ul. Štefánikovej v Spišskej Belej

3./ MsZ schválilo predaj  časti pozemku parc.č. KN „C“ 1909/1, druh pozemku zast. pl. a nádvoria o výmere 4852 m2 v kat. území Spišská Belá (LV 1) žiadateľom: Peter Vnenčák a manž. Monika Vnenčáková, ul.  Osloboditeľov 587/34, Spišská Belá, pre účely legalizácie skutkového stavu  za dohodnutú kúpnu cenu  20 EUR/m2, pričom presná výmera pozemku bude určená podľa geometrického plánu, ktorý si dajú vyhotoviť žiadatelia kupujúci na svoje náklady

4./ MsZ schválilo odkúpenie časti pozemku parc. č. KN „C“ 1799/5, druh pozemku orná pôda o výmere 870 m2, zapísaný v LV č. 8229 k.ú. Spišská Belá, z ktorého bol podľa geometrického plánu č. 112/2023,  odčlenený  novovytvorený pozemok parc. č. KN“C“ 1799/6  o výmere 30 m2  a časti pozemku parc. č. KN“C“ 1904/49  o výmere 6 m2,  zapísaný v LV č. 8229 k.ú. Spišská Belá, odčlenený  novovytvorený pozemok parc. č. KN“C“ 1904/50 o výmere 2 m2 od vlastníčky Petry Konkoľ, rod. Pohorelská, ul. SNP  485/25, Spišská Belá za dohodnutú kúpnu cenu 30 EUR /m2

5./ MsZ schválilo odkúpenie časti pozemku parc.č. KN „C“ 1801/3 , druh pozemku orná pôda o výmere 1199 m2, zapísaný v LV č.1586 k.ú. Spišská Belá,  z ktorého bol podľa geometrického plánu č. 119/2023 odčlenený  diel č. 1 o výmere 15 m2  a diel č. 2 o výmere 28 m2,  od vlastníčky Patrície Pohorelskej, rod. Pohorelská ul. SNP  485/25, Spišská Belá za dohodnutú kúpnu cenu 30 EUR /m2

6./ MsZ schválilo zámer na predaj časti pozemku parc.č. KN „C“ 480/1, druh pozemku zast. pl. a nádvoria o výmere 4963 m2 v kat. území Spišská Belá ( LV 1)   žiadateľovi Martinovi Reznickému, trvale bytom Kpt. Nálepku 48/1, Spišská Belá, pre účely prístupu k plánovanému rodinnému domu  za dohodnutú kúpnu cenu  30 EUR/m2, pričom presná výmera pozemku bude určená podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť žiadateľ kupujúci na svoje náklady

7./ MsZ schválilo budúce zriadenie vecného bremena   na dobu 30 rokov, v prospech žiadateľa oekostrom Service s.r.o., sídlo Seberíniho 1, Bratislava, v súvislosti s realizáciou  výstavby  fotovoltaickej elektrárne  žiadateľa – investora v k.ú. Spišská Belá

8./ MsZ súhlasilo budúce zriadenie vecného bremena   na dobu  neurčitú pre Združenie IBV Na píle zastúpeného: Mgr. Pavol Lojek, Okružná 1427/33, Spišská Belá na stavebné objekty:

SO 01 – Miestne komunikácie

SO 03 – Verejný vodovod

SO 05 – Rozšírenie STL plynovodu

V prospech: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. –pozemky KN E: parc.č. 6519/201, parc.č.14933/2 na umiestnenie  stav. objektu SO 03- Verejný vodovod v rozsahu špecifikovanom v zmluve o budúcom zriadení vecného bremena

V prospech:  SPP-distribúcia a.s. – pozemky KN E parc.č. 6528 , na umiestnenie  stav. objektu

SO 05 – Rozšírenie STL plynovodu, v rozsahu:

Pričom presná výmera  a umiestnenie inžinierskych sietí bude špecifikovaná podľa  geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť žiadateľ na vlastné náklady.

9./ MsZ schválilo budúce zriadenie vecného bremena na dobu  neurčitú pre žiadateľov: Individuálna  výstavba 7 rodinných domov  s vybudovaním príslušnej infraštruktúry v mestskej časti Strážky zastúpená splnomocneným zástupcom stavebníkov vodných stavieb  Ing. Mária Vaľková Zimná  424/27, Spišská Belá na stavebné objekty v k.ú. Spišská Belá :

SO -102 Rozšírenie verejného vodovodu

SO -103 Rozšírenie verejnej  splaškovej kanalizácie

V prospech: Podtatranská vodárenská spoločnosť,  a.s. Poprad

SO -102 Rozšírenie verejného vodovodu pozemok parc. č. KN  C 7814/11

SO -103 Rozšírenie verejnej  splaškovej kanalizácie pozemok parc. č. KN  C 7814/11 ,KNE 14950/3

Pričom presná výmera  a umiestnenie inžinierskych sietí bude špecifikovaná podľa  geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť žiadateľ na vlastné náklady

10./ MsZ schválilo predaj časti pozemku parc.č. KN „C“1757, druh pozemku lesný pozemok o výmere 29951 m2 v kat. území  Lendak, zapísaný v LV 1335, z ktorého bol geometrickým plánom č. G1-195/2023, odčlenený novovytvorený pozemok parc.č. KN“C“ 1757/4,  druh pozemku lesný pozemok o výmere 425 m2 v prospech žiadateľa  Daniely Schlaferovej, bytom Tatranská Kotlina 11059, za kúpnu cenu podľa VZN mesta Spišská Belá platného v čase uzavretia kúpnej zmluvy. V danom prípade sa jedná o legalizáciu skutkového stavu.  Podmienkou na uzavretie kúpnej zmluvy je schválenie uvedeného zámeru záberu lesného pozemku  v rámci zmeny územného plánu Obce Lendak

11./  MsZ schválilo predaj časti pozemku  parc.č. KN „C“460/1, druh pozemku lesný pozemok o výmere 82063 m2 v kat. území  Tatranská Lomnica, zapísaný v LV 402, z ktorého bol geometrickým plánom č.61/2023 odčlenený novovytvorený pozemok parc.č. KN“C“  460/27,  druh pozemku lesný pozemok o výmere 139 m2 v prospech žiadateľa kupujúceho  Michala Valigu, trvale bytom Červeňova 32, 811 03 Bratislava, za kúpnu cenu podľa VZN mesta Spišská Belá platného v čase uzavretia kúpnej zmluvy. V danom prípade sa jedná o legalizáciu skutkového stavu. Podmienkou na uzavretie kúpnej zmluvy je schválenie uvedeného zámeru záberu lesného pozemku  v rámci zmeny územného plánu  Mesta Vysoké Tatry

12./  MsZ schválilo predaj časti pozemku  parc.č. KN „C“460/1, druh pozemku lesný pozemok o výmere 82063 m2 v kat. území  Tatranská Lomnica, zapísaný v LV 402, z ktorého bol geometrickým plánom č.42/2023 odčlenený novovytvorený pozemok parc. č. KN“C“  460/25  druh pozemku lesný pozemok o výmere 262 m2 v prospech kupujúceho  Ing. Bohuslava Valigu, trvale bytom  Tatranská Kotlina 11141, za kúpnu cenu podľa VZN mesta Spišská Belá platného v čase uzavretia kúpnej zmluvy. V danom prípade sa jedná o legalizáciu skutkového stavu. Podmienkou na uzavretie kúpnej zmluvy,  je schválenie uvedeného zámeru záberu lesného pozemku  v rámci zmeny územného plánu  Mesta Vysoké Tatry

13./ MsZ schválilo budúci predaj časti pozemku parc.č. KN „C“460/1, druh pozemku lesný pozemok o výmere 82063 m2 v kat. území  Tatranská Lomnica, zapísaný v LV 402, z ktorého bol geometrickým plánom č.60/2023 odčlenený novovytvorený pozemok parc.č. KN“C“  460/26,  druh pozemku lesný pozemok o výmere 226 m2 v prospech kupujúceho Ing. Juraja Šebeščáka Tulipánová 25, Malá Ida, za kúpnu cenu podľa VZN mesta Spišská Belá platného v čase uzavretia kúpnej zmluvy. V danom prípade sa jedná o legalizáciu skutkového stavu. Podmienkou na uzavretie kúpnej zmluvy je schválenie uvedeného zámeru záberu lesného pozemku  v rámci zmeny územného plánu  Mesta Vysoké Tatry

14./ Poslanci mesta schválili bezodplatné zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného Mesta Vysoké Tatry na nižšie uvedených pozemkoch  pre účely umiestnenia stavby – „Cyklistický chodník na trase Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina“

 1. Poslanci mesta schválili zmenu nájomcu z doterajšieho nájomcu Gabriela Brixiho, Petzvalova 263/14, Spišská Belá na nového nájomcu “remeslo Slovensko s.r.o.“ IČO 52 633 721,  z dôvodu zmeny právnej formy doterajšieho nájomcu  z fyzickej osoby  na s.r.o.  za doterajších podmienok uvedených v nájomnej zmluve

16./ Poslanci mesta schválili zámer na odpredaj  pozemkov vo vlastníctve Mesta  Spišská Belá  v k.ú. Lendak nachádzajúce sa pod miestnymi komunikáciami Obce Lendak, za kúpnu cenu 1. EUR a schválili  zriadenie vecného bremena  v prospech oprávneného: Obec Lendak na dobu 5 rokov za 1 EUR  na nižšie uvedené pozemky vo vlastníctve Mesta Spišská Belá, zapísané v LV č.1335  v k.ú. Lendak, na ktorých sú zriadené miestne komunikácie obce

Územný plán mesta

MsZ schválilo  začatie  procesu obstarávania Zmien a doplnkov č. 5 územného plánu  mesta Spišská Belá  podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znené neskorších predpisov  a § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.   o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov:

 1. Zmena z poľnohospodárskej pôdy a plochy skládky na fotovoltaickú elekráreň – oekostrom Service s. r. o. sídlo: Seberíniho 1, Bratislava
 2. Z plochy funkcie výroby a služby na plochu občianskej vybavenosti Ladislav Hrivko,  Nešporova 4180/42, Poprad

Mesto Spišská Belá sa zapojilo do projektov:

Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu v Spišskej Belej.

Poslanci mesta schválili zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na spolufinancovanie uvedeného projektu vo výške min. 46 929,84 EUR. Zlepšenie tepelnej ochrany stropu objektu v podkrovných priestoroch, vykurovanie – výmena všetkých vykurovacích telies, elektroinštalácia – výmena žiarivkových svietidiel za LED svietidlá, zdravotechnika – napojenie nového ohrievača teplej vody, výmena bleskozvodov

Projekt SpoluBližšie:

 1. Komunitná záhrada – 52 500 EUR – v tejto aktivite by sme chceli dofinancovať prvú etapu výstavby komunitnej záhrady v sume 30 000 eur a dovybaviť ďalšími lavičkami, smetnými nádobami, hernými prvkami (vonkajší šach, kolky), hmyzím hotelom a smart lavičkou;
 2. Mládežnícky klub Face Club – 10 000 EUR – cieľom tejto rozšírenej aktivity je nakúpiť dodatočné vybavenie do klubu – chladnička, stolný futbal, robotický vysávač, tablety a virtuálna realita na vzdelávacie účely, prepravky do skladových priestorov, o tieniace závesy na okná spolu so závesným systémom, machovú, resp. živú stenu, rekonštruovať vybrané dvere v priestoroch klubu a zabezpečiť pivničné priestory osadením bezpečnostných dverí;
 3. Rekonštrukcia viacúčelového ihriska – 80 000 EUR – obnova oplotenia ihriska, ochranných sietí, demontáž starého trávnika, mantinelového systému, úprava podkladových vrstiev, drenážneho systému, pokládka nového umelého trávnika vrátene značenia, osadenie nového mantinelového systému vrátane stĺpikov, ochranných sietí, futbalových bránok s basketbalovými košmi a setu na volejbal, tenis a tiež ďalšieho príslušenstva (lavičky, smetné koše a pod.);
 4. Vybudovanie vonkajšej boulderingovej lezeckej steny – 60 000 EUR – cieľom tejto aktivity je vybudovať pri viacúčelovom ihrisku na Tatranskej ulici a v bezprostrednej blízkosti komunitnej záhrady vonkajšiu lezeckú stenu na bouldering so štrkovým doskočiskom (viď samostatná príloha – vizualizácia).

Poslanci mesta schválili zabezpečenie realizácie tohto projektu v súlade s podmienkami poskytnutia  finančnej pomoci

MsZ schválilo zapojenie mesta Spišská Belá ako jedného z partnerov do projektu „Samospráva pre seniorov“ v rámci programu: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027. Hlavný cieľ projektu je zvýšenie aktivity seniorov vzdelávaním samospráv a mimovládnych organizácií v oblasti budovania a implementácie miestnej seniorskej politiky. Zvýšenie počtu sociálne aktívnych seniorov z prihraničnej oblasti, posilnenie potenciálu mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti aktivizácie seniorov, zvýšenie vedomostí a rozšírenie kompetencií zamestnancov samosprávy v oblasti príprava a implementácia/návrh miestnej seniorskej politiky na základe diagnostiky demografickej situácie a potrieb starších obyvateľov

Poslanci mesta schválili zapojenie mesta Spišská Belá ako jedného z partnerov do projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 4.etapa“ v rámci programu: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027

 1. Dobudovanie súvisiacej infraštruktúry k cyklotrasám v regióne Belianskych Tatier – PD Beliansky rybník – aktivity bike park 2.etapa, úprava existujúcej prístupovej komunikácie k rybárskemu domu, doplnenie zábran na brehu po mólo pri rybárskom dome, vybudovanie turistického chodníka okolo rybníka, zjednotenie altánkov, výmena, doplnenie mobiliáru, infotabúľ, lavičiek, stojanov na bicykle, smart lavičky pri vstupe na cyklotrasu, osadenie cyklosčítača, dobudovanie toaliet.
 2. Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier 4.etapa – dobudovanie cyklochodníkov v k.ú. Tatranská Kotlina
 3. stavebná úprava existujúcej lesnej cesty na cyklochodník, špeciálnu cestičku pre cyklistov v celkovej dĺžke 2223,81m a šírke 3,0m;
 4. stavebná úprava dvoch častí existujúcej účelovej cesty na cyklochodník, špeciálnu cestičku pre cyklistov – časť 1 – od križovatky-skládky dreva, za jestvujúcim mostom cez potok Biela po rázcestie k Monkovej doline v celkovej dĺžke 1643,84m a šírke 3,0m a časť 2- od mostného objektu k Monkovej doline v celkovej dĺžke 503,95m a šírke 3,0m.

MsZ súhlasilo s prípravou a podaním žiadosti o poskytnutie finančného príspevku a potenciálnu realizáciou projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Poslanci mesta schválili zapojenie mesta Spišská Belá ako jedného z partnerov do projektu „Dobudovanie súvisiacej infraštruktúry k cyklotrasám v regióne Belianskych Tatier“ v rámci programu: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a súhlasili  s prípravou a podaním žiadosti o poskytnutie finančného príspevku a potenciálnu realizáciou projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

MsZ schválilo zámer mesta Spišská Belá zapojiť sa do Výzvy z OP Slovensko 2021-2027 na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu Základnej školy J.M. Petzvala v Spišskej Belej, kód výzvy PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR, priorita 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie. Plánujeme na ZŠ J.M. Petzvala – vybudovanie jedálne, dobudovanie vestibulu s recepciou a miestom pre čakajúcich rodičov, tiež zabezpečenie bezbariérového prístupu, modernizáciu tried, vytvorenie učební, oddychových zón v triedach, modernizáciu ŠKD, vonkajšieho volejbalového ihriska, vybudovanie vonkajšej učebne, vodozádržných opatrení, inštalácia FTV panelov a iné.

Tags: 2023
Najnovšie články