Mesto získa 340 tis. EUR na zriadenie odborných učební na základných školách

V rámci výzvy „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“ na získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ (v rámci IROP 2014-2020) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo výsledky hodnotenia predložených projektov. V rámci Prešovského kraja bolo predložených 98 projektov v hodnote 9 633 239,83 € (zdroje EÚ). Po ich vyhodnotení bolo schválených 67 projektov v hodnote 7 374 744,17 € (zdroje EÚ).

Medzi schválenými projektmi sú aj oba projekty nášho mesta, teda týkajúce sa oboch základných škôl. Mesto podalo uvedené projekty ešte v roku 2017, avšak proces ich hodnotenia trval až do konca mája tohto roka. Súhrne mesto získa na oba projekty 340 403 EUR a z vlastného rozpočtu mesto má prispieť sumou 17 917 EUR (konečné sumy budú známe po uskutočnení verejného obstarávania).

V prípade projektu „Zriadenie odborných učební pre žiakov Základnej školy M.R. Štefánika v Spišskej Belej“ sa zrealizuje :

1./ Obstaranie polytechnickej učebne (učebňa na technické práce)

2./ Obstaranie biologicko-chemickej učebne

3./ Obstaranie učebne IKT (učebňa informatiky)

4./ Obstaranie fyzikálnej učebne

Celkové náklady tohto projektu boli schválené vo výške 183 429 EUR, mesto získa finančný príspevok z EÚ a štátneho rozpočtu vo výške 174 257 EUR (95 %) a z rozpočtu mesta prispeje sumou 9172 EUR (5 %).

V prípade projektu „Zriadenie odborných učební pre žiakov Základnej školy J.M. Petzvala v Spišskej Belej“ sa zrealizuje :

1./ Obstaranie polytechnickej učebne (učebňa na technické práce)

2./ Obstaranie biologicko-chemickej učebne

3./ Obstaranie učebne IKT (učebňa informatiky)

4./ Obstaranie jazykovej učebne na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov

5./ Obstaranie školskej knižnice

Celkové náklady tohto projektu boli schválené vo výške 174 891 EUR, mesto získa finančný príspevok z EÚ a štátneho rozpočtu vo výške 166 146 EUR (95 %) a z rozpočtu mesta prispeje sumou 8745 EUR (5 %).

Financie z vyššie uvedených projektov sú určené na vybavenie tých odborných učební a k nim bude potrebné pripočítať náklady na prípadné stavebno-technické úpravy týchto učební, na čo budú musieť prispieť aj samotné školy zo svojich rozpočtov. Realizácia oboch projektov by mala trvať do leta budúceho roka.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X