Mesto pripravuje stavebnú úpravu križovatky na konci Strážok

Mesto Spišská Belá plánuje stavebnú úpravy výjazdu na štátnu cestu 1/66 z miestnej komunikácie (výjazd z IBV Teheľňa ako býva p. Hukel, p. Modla a ďalší) na konci Strážok oproti parkovisku kaštieľa (viď foto). Dôvodom tejto úpravy je zlý, až nebezpečný vjazd na túto miestnu cestu zo štátnej cesty a opačne aj výjazd na štátnu cestu, ktorý je veľmi úzky a je z neho zlý rozhľad v danej križovatke.

Mesto dalo vypracovať návrh možného technického riešenia úpravy tejto križovatky (príloha). Zároveň však okrem rozšírenia danej miestnej cesty projektant musel doriešiť budúce napojenie plánovanej IBV, ktorá je už v územnom pláne mesta, aby sa táto miestna cesta už v budúcnosti nemusela opätovne stavebne upravovať (prerábať to, čo sa teraz vybuduje).

Ak k uvedenému návrhu nebudú zásadné pripomienky, dopracuje sa do stupňa projektovej dokumentácie a mesto zabezpečí potrebné povolenia a vyjadrenia na realizáciu tejto stavby (stavebnej úpravy). S touto terénnou úpravou (s odkopom) je však spojené aj nutné preloženie existujúcich inžinierskych sietí, na čom sa rovnako pracuje (na vypracovaní projektových dokumentácii na ich preložku). Realizácia stavebnej úpravy tejto križovatky sa predpokladá v roku 2017, avšak určité terénne úpravy kvôli peším chodcom chce mesto zrealizovať ešte do zimy, aby napojilo štrkový chodník smerujúci popri štátnej ceste do tejto lokality s napojením na spomínanú miestnu cestu a na novovybudovaný chodník smerujúci na koniec Strážok.

 

Názov prílohy Odkaz
101 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X