Mesto navrhuje okružnú križovatku v centre mesta

V meste Spišská Belá sa v posledných rokoch zintenzívňuje jeden vážny problém v oblasti dopravy. A ním je priepustnosť križovatky v centre mesta, presnejšie križovatky 2 štátnych ciest 1. triedy č. 66 (od Kežmarku na Ždiar) a č. 77 (smer Stará Ľubovňa). A samozrejme, že priepustnosť tejto križovatky ovplyvňujú aj motorové vozidlá prechádzajúce do alebo zo Zamaguria po ceste 2. triedy č. 542. Mesto sa rozhodlo už skôr tento stav riešiť (pred niekoľkými rokmi), avšak bez nájdenia konkrétneho riešenia zo strany štátnych inštitúcii zodpovedných za riešenie tohto stavu, nakoľko ide o štátne cesty (nie miestne komunikácie). Neustále narastajúca intenzita dopravy spôsobila, že mesto vzalo iniciatívu do vlastných rúk a dalo na svoje náklady vypracovať dopravno-inžiniersku štúdiu, ktorá posúdila možnosť prestavby tejto križovatky na okružnú križovatku. Nakoľko už skôr mestom spracovaná štúdia odporučila tento problém riešiť okružnou križovatkou (vhodnejšie riešenie ako svetelná križovatka, či zmena hlavnej a vedľajšej cesty). Na základe nižšie uvedených čísel a ďalších údajov autorizovaný dopravný projektant Ing. Štefan Labuda spracoval uvedenú dopravno-inžiniersku štúdiu. V nej sa uvádza, že v súčasnosti nie sú k dispozícii výsledky celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015. Posledné známe sú z roku 2010, podľa ktorých v Spišskej Belej:

– 9821 vozidiel prešlo po štátnej ceste (na konci ul. SNP) v oboch smeroch

– 7496 vozidiel prešlo po štátnej ceste na Zimnej ulici (smer od Ždiaru a Zamaguria) v oboch smeroch

– 5947 vozidiel prešlo po štátnej ceste na vstupe do mesta (od Starej Ľubovne) v oboch smeroch.

Dňa 26.05.2016 bol v uvedenej križovatke vykonaný križovatkový dopravno – inžiniersky prieskum (zo strany mesta). Z uvedeného prieskumu je zrejmé, že najzaťaženejším vjazdom do križovatky je smer od Kežmarku (cesta č. I/66) s intenzitou na vjazde 576 vozidiel za hodinu. Druhým najzaťaženejším vjazdom je smer od Starej Ľubovne (cesta č. I/77) s intenzitou 325 voz./hod. Nasleduje vjazd od Ždiaru a Zamaguria spoločne s intenzitou 295 voz./hod.. Intenzita na profile jednotlivých vjazdov do tejto križovatky je nasledovná:

-Vjazd I/66 v smere od Kežmarku: 4800 voz./24 hod.

-Vjazd I/77 v smere od St. Ľubovne: 2709 voz./24 hod.

-Vjazd I/66 v smere od Tatranskej Kotliny: 2459 voz./24 hod.

-Vjazd z miestnej cesty v smere od námestia 150 voz./24 hod.

Takže v uvedený deň 26. mája 2016 prešlo uvedenou križovatkou 9968 vozidiel (a to bolo mimo letnej či zimnej turistickej sezóny, kedy tie čísla ešte narastajú).

Na základe uvedených údajov a po vykonanej ohliadke bolo zistené, že jedným z možných riešení je prestavba existujúcej križovatky ciest č. I/66 – I/77 a miestnej komunikácie na okružnú križovatku s priemerom 25 m a šírkou jazdného pruhu na okruhu 7,5 m. Podľa uvedenej štúdie je navrhovaná prestavba súčasnej križovatky možná z pohľadu stavebnej úpravy a taktiež z pohľadu priepustnosti budúcej okružnej križovatky. Uvedený návrh okružnej križovatky je v súlade s technickým predpisom Ministerstva dopravy, V a RR č. 04/2004 – Projektovanie okružných križovatiek na cestných a miestnych komunikáciách a tiež v súlade s STN 73 6102 – Projektovanie križovatiek pozemných komunikácii a STN 73 6110 – Projektovanie miestnych komunikácii.

Samotné technické riešenie pre nás znamená, že dôjde k nútenej úprave chodníkov a zelene – k zrušeniu časti verejnej zelene na Petzvalovej ul. pred domom č. 15 a 16 (pred lekárňou a pred kaderníctvom p. Pašinského) a k zrušeniu časti chodníka na druhej strane pri mestskom dome na Hviezdoslavovej ulici č. 1 (pri bývalej “rybe“). Len tak je možné vybudovať okružnú križovatku s minimálnymi rozmermi (s priemerom 25 m), aby sa na nej mohli vytočiť aj nákladné vozidlá dĺžky 22 m (naviac stred križovatky – „tzv ostrovček“ bude stavebne upravený tak, že prejazdný v prípade ešte dlhších vozidiel.

O spracovaní uvedenej štúdie boli informovaní poslanci mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na zasadnutí dňa 24.8.2016. Teraz bude v priebehu najbližších týždňov nasledovať prerokovanie tejto štúdie s kompetentnými štátnymi orgánmi a inštitúciami : so správcom cesty – Slovenskou správou ciest, so štátnou správou – príslušným cestný správnym orgánom, so štátnou (dopravnou) políciou a ďalšími organizáciami. Snahou mesta bude presvedčiť kompetentné štátne orgány a organizácie, že prestavba tejto križovatky na okružnú je nevyhnutná a zároveň akútna z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ak sa to podarí, tak následne bude treba túto investíciu zaradiť, presnejšie dostať do zoznamu investičných priorít Slovenskej správy ciest (a teda ministerstva dopravy). Takže dnes nie je možné povedať, či a kedy to bude, ani koľko to bude stáť. A aj keď je to zodpovednosť štátu (za štátne cesty), bez iniciatívy mesta sa to samo nepohne. Tak len dúfajme, že sa to vedeniu mesta podarí presadiť.

V prílohe štúdia riešenia okružnej križovatky ……..

Názov prílohy Odkaz
okružná križovatka - štúdia Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X