Komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišská Belá

Komunitný plán sociálnych služieb je východiskový, strednodobý strategický dokument, ktorý vytvára predpoklady pre plánovanie, financovanie a časové zosúladenie rozvoja poskytovaných sociálnych služieb. Je to dokument, ktorý podľa zákona o sociálnych službách má mať prijatý každá územná samospráva.

Dňa 13. decembra 2017 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej schválilo Komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišská Belá na obdobie rokov 2017– 2023 s výhľadom do roku 2030 (je zverejnený v prílohe tohto článku).

Komunitný plán nášho mesta prioritne podporuje rozvoj sociálnych služieb pre rodiny s deťmi, pre osoby ohrozené sociálnou exklúziou, zameriava sa aj na podporu tvorby pracovných príležitostí pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj na dosiahnutie potrebnej bezbariérovosti a má ambíciou podporovať aj rozvoj dobrovoľníctva v našom meste. Je to otvorený, živý dokument, ktorý má flexibilne reagovať na potreby obyvateľov mesta. Tento komunitný plán sa bude priebežne vyhodnocovať (1x ročne) a následne aj podľa potreby aktualizovať.

Tento pomerne rozsiahly dokument je výsledkom spolupráce odborníkov v oblasti sociálnych služieb, zamestnancov mestského úradu, členov pracovných skupín, poskytovateľov sociálnych služieb a v neposlednom rade aj obyvateľov nášho mesta, ktorí sa do jeho tvorby zapojili cez dotazníkový prieskum.

Správne rozhodnutia by mali vznikať ako výsledok dobre pripraveného strategického plánovania, a to je aj cieľom tohto dokumentu. Aj vďaka komunitnému plánu by sa nám malo dariť adresnejšie a efektívnejšie využívať verejné financie vrátane rozpočtu mesta pre skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to potrebné a dôležité.

Názov prílohy Odkaz
komunitný plán SS Sp Belá - 2017-2023 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X