Hospodárenie mesta za rok 2017 s prebytkom takmer 519 tis. EUR

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej prerokovalo a schválilo bez výhrad hospodárenie mesta Spišská Belá za rok 2017. Za uznesenie hlasovali všetci poslanci. Mesto hospodárilo s prebytkom 518 997,09 EUR.

 Hospodárenie mesta Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
Bežné príjmy spolu 5 429 183,72
z toho: bežné príjmy mesta 5 311 294,24
             bežné príjmy RO 117 889,48
Bežné výdavky spolu 4 900 599,02
z toho: bežné výdavky mesta 2 414 864,02
             bežné výdavky RO 2 485 735,00
Bežný rozpočet 528 584,70
Kapitálové  príjmy spolu 494 310,86
z toho: kapitálové príjmy mesta 494 310,86
            kapitálové príjmy RO 0,00
Kapitálové  výdavky spolu 986 887,43
z toho: kapitálové výdavky mesta 870 747,35
            kapitálové výdavky RO 116 140,08
Kapitálový rozpočet –          492 576,57
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 36 008,13
Vylúčenie z prebytku / zo schodku 345 556,32
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu –          309 548,19
Príjmy z finančných operácií 769 177,77
Výdavky z finančných operácií 286 188,81
Rozdiel finančných operácií 482 988,96
Príjmy spolu 6 692 672,35
VÝDAVKY SPOLU 6 173 675,26
Hospodárenie obce 518 997,09
Vylúčenie z prebytku/zo schodku 345 556,32
Upravené hospodárenie obce 173 440,77

Celkové skutočné príjmy mesta za rok 2017 boli na úrovni 6 692 672,35 EUR (pôvodne rozpočtované vo výške 6 090 815 EUR).

Celkové skutočné výdavky mesta za rok 2017 boli na úrovni 6 173 675,26 EUR (pôvodne rozpočtované vo výške 6 090 815 EUR).

Prebytok hospodárenia mesta za rok 2017 bol vo výške 518 997,09 EUR.

V tejto sume boli aj nevyčerpané financie na projekty mesta vo výške 345 556,32 EUR, ktoré automaticky prešli do rozpočtu roku 2018.  Takže Mesto Spišská Belá hospodárilo v roku 2017 s čistým prebytkom vo výške 173 440,77 EUR. Tento prebytok sa previedol do rezervného fondu mesta.  Stav rezervný fond mesta k 31.12.2017 bol 79 197,56 EUR.

V priebehu roka 2017 prišli do rozpočtu mesta tieto neplánované príjmy:

–   príspevok (NFP- alikvotná časť) na výstavbu cyklochodníka Cesta okolo Tatier 2. etapa – 308 tis. eur

–  dotácia z Enviromentálneho fondu na zateplenie ZŠ M. R. Štefánika – 140 tis. eur

–  príspevok z programu IROP –  Rozšírenie kapacity materskej školy na Mierovej ul. – 783 tis. eur

–  dotácia na prístavbu telocvične pri ZŠ Štefánika – 60 tis. eur

–  vyšší výnos z dane z príjmov FO – 47 tis. eur

–  dotácia na futbalový štadión (na dovybavenie infraštruktúry) – 20 tis. eur

– dotácia na odstránenie čiernej skládky – 48 tis. eur

– dotácia na obnovu fasády zvonice – 29 tis. eur

– dotácia na úpravu priestorov podkrovia Face klub – 15 tis.  eur

– dotácia na výmenu okien budovy mestského úradu 8 tis.  eur

– grant na detské ihrisko v Strážkach z nadácie COOP Jednota – 6 tis. eur

Cez projekty pripravené mestom sa do rozpočtu mesta v roku 2017 získalo celkom 1 464 000 EUR.

Celková úverová zaťaženosť mesta

K 31.12.2017 celková úverová zaťaženosť mesta bola vo výške 37,27 % skutočných bežných príjmov roku 2016 (max. úverová zaťaženosť podľa zákona je 60 % z bežných prímov predchádzajúceho roka). Suma ročných splátok tvorila 11,08% skutočných bežných príjmov roku 2016 (max. výška splátok podľa zákona je 25 % z bežných prímov predchádzajúceho roka). Do celkovej úverovej zaťaženosti sa nezapočítavajú úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na podporu výstavby nájomných bytov a na prefinancovanie projektov z fondov EÚ. Celková výška investičných úverov mesta, ktoré treba ešte splatiť, predstavuje sumu 1 878 010,- EUR.

V roku 2014 bol úverová zaťaženosť na úrovni vyše 50 % bežných príjmov mesta, na konci roka 2017 to bolo 37,27 % a na konci roka 2018 sa predpokladá na úrovni necelých 31 % z bežných príjmov z predchádzajúceho roka. Tento pozitívny vývoj dlhovej služby je spôsobený pravidelným splácaním úverov, rastom bežných príjmov mesta a využívaním vlastných zdrojov mesta na financovanie činnosti, ale aj projektov mesta.

V príloha je zverejnená Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky mesta 2017.

Názov prílohy Odkaz
8audít 2017 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X