hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 12

Do urbanisticko – architektonickej súťaže sa prihlásilo už 34 architektov

Mesto Spišská Belá v spolupráci so Slovenskou komorou architektov dňa 9. apríla 2018 vyhlásilo ideovú urbanisticko – architektonickú súťaž návrhov na riešenie revitalizácie námestia v Spišskej Belej a jeho väzieb na priestorové súvislosti priľahlého prostredia.

K dnešnému dňu si vyžiadalo súťažné podklady už 34 záujemcov.  Lehota na prevzatie súťažných podkladov pre prípadných ostatných záujemcov uplynie 1. júna 2018.

Cieľom verejnej anonymnej jednokolovej ideovej urbanisticko – architektonickej súťaže „Revitalizácia námestia v Spišskej Belej“ je získanie návrhov najvhodnejšieho riešenia a využitia verejného mestského priestranstva – námestia ako zhromažďovacieho, tranzitného a pobytového priestoru s dlhodobou víziou do budúcna (aj na obdobie 50 rokov). Zámerom vyhlasovateľa je nájsť „genius loci“ daného miesta s cieľom priznať danému miestu (územiu) jeho výnimočnosť (odlíšiť ho od centrálnych zón iných slovenských miest), aby sa dané miesto s jeho dominantami stalo jedinečným vychádzajúc z jeho historických daností a zároveň budúcich potrieb využitia daného priestoru.

Nasledovné termíny súťaže:

Termín odovzdania návrhov: do 29.06.2018 do 14.00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: do 16.07.2018
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 25.07.2018

Účastníkom súťaže môže byť každá právnická alebo fyzická osoba, resp. skupina právnických alebo fyzických osôb, s minimálnym vzdelaním 1. stupňa v odboroch Architektúra, Urbanizmus, Pozemné staviteľstvo, Krajinné inžinierstvo, Záhradná a krajinná architektúra. Účastníkom súťaže je každý, kto podal súťažný návrh v zhode so súťažnými podmienkami.

Sekretárom súťaže je Bc. Mária Grichová,  tel.: +421 52 4680513, e-mail: grichova@spisskabela.sk.

Príloha :

1./ Súťažné podmienky – Revitalizácia námestia v Spišskej Belej
2./ Informačný list k tejto súťaži

Súťaž je zverejnená aj na
https://www.komarch.sk/sutaze/overene-sutaze/2018-2/revitalizacia-namestia-v-spisskej-belej/
https://www.archinfo.sk/sutaze/revitalizacia-namestia-v-spisskej-belej.html

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X