Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do 31. januára

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2017 musí podať tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá počas roku 2016 nadobudla nehnuteľnosť (stala sa vlastníkom nehnuteľností): kúpou, dedením, darovaním alebo dražbou bytu, stavby alebo pozemku, alebo ak v r. 2016 prebehlo stavebné konanie vydaním stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia, čo mení druh pozemku (na zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu). Ostatní daňovníci, u ktorých nenastali žiadne zmeny, daňové priznanie nepodávajú. Daňovník, ktorý je povinný podať daňové priznanie, je povinný sám si daňové tlačivo vypísať a vyplnené doručiť správcovi dane, t. j. na Mestský úrad v Spišskej Belej najneskôr do 31. januára 2017. Tlačivá daňových priznaní sú k dispozícii aj na Mestskom úrade u p. Štefaniakovej, kanc. č. 2 na prízemí. Podmienky platenia dane z nehnuteľností budú uvedené v platobnom výmere, ktorý bude doručený každému daňovníkovi. Daň sa platí až po doručení platobného výmeru v lehote, ktorá je uvedená v tomto výmere. To znamená, že mesto vám na vašu adresu doručí písomný platobný výmer, v ktorom bude uvedená výška dane a termín zaplatenia. Bližšie informácie poskytne p. Štefaniaková, Mestský úrad, kanc. č. 2 na prízemí, tel. 4680514, e-mail: stefaniakova@spisskabela.sk.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X