hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 39

Chcete stavať alebo rekonštruovať plot, garáž, byt, rodinný dom?

Plánujete stavať alebo rekonštruovať (či opravovať) plot, garáž, byt, či rodinný dom alebo inú stavbu? V prvom rade sa kontaktujte s mestom a jeho stavebným úradom! Predídete mnohým následným problémom, či komplikáciám. Rovnako to platí v prípade, že kupujete pozemok za účelom nejakej výstavby, či určitého budúceho využitia, alebo kupujete nejakú budovu (objekt) za účelom nejakého následného využitia.

V každom z uvedených prípadov narazíte na stavebný zákon a na územný plán mesta a jeho záväzné regulatívy. A teda nestačí mať len myšlienku, dokonca mať už aj premyslené financovanie tohto vášho zámeru. To ešte neznamená, že ho budete môcť zrealizovať podľa vašich predstáv.

Preto ak sa pre niektorú z týchto aktivít rozhodnete, najprv zájdite na mestský úrad, presnejšie na stavebný úrad mesta. Tam vám poskytnú potrebné informácie o tom, či

1./ či daný zámer je v súlade s územným plánom mesta (to je veľmi dôležitá vec!)

2./ čo potrebujete v zmysle stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov na realizáciu vášho zámeru.

Odporúčame, aby v prípade nových stavieb, resp. väčších stavebných zámerov ste si písomne požiadali mesto (stavebný úrad) o vydanie písomného záväzného stanoviska k tejto stavebnej aktivite (k vášmu zámeru). Tak „na papieri“ budete mať jasné a záväzné podmienky mesta pre tento váš zámer a potom sa viete rozhodnúť, či vôbec budete svoj zámer realizovať, resp. či má zmysel kúpiť nejaký pozemok alebo dom.

Toto je veľmi dôležitý krok. Ak tento vynecháte, dostanete sa do štádia, že neviete, či vám stavebný úrad povolí danú stavbu, či rekonštrukciu. A to nie preto, že „niekto nechce“. Podľa stavebného zákona máte nárok na vydanie stavebného povolenia, ak sú splnené všetky podmienky pre povolenie danej stavby. A hneď tou prvou a základnou podmienkou je súlad vášho zámeru s územným plánom mesta a s jeho regulatívmi. Práce týmto postupom predídete zbytočným problémom a finančným nákladom (napr. za vypracovanie projektovej dokumentácie a zaplatenie ceny za pozemok, na ktorom nemôžete stavať).

Napriek tomu, že vám stavebný úrad poskytne pri vašej návšteve ústnu informáciu, odporúčame vám, podajte si jednoduchú písomnú žiadosť a teda žiadajte o vydanie písomného záväzného stanoviska, či je možné realizovať váš stavebný zámer a za akých podmienok. Tohto stanoviska sa stavebný úrad v ďalších konaniach už musí pridržiavať. Avšak toto stanovisko mesta – jeho stavebného úradu nenahrádza stanoviská iných štátnych orgánov, či správcov inžinierskych sietí. Ale to prvotné a základné je práve stanovisko mesta.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X