Aktuality
Počet zobrazení 387

Celoslovenská konferencia o cyklodoprave

Dňa 11. a 12. októbra 2016 sa v Martine uskutočnil 8. ročník celoslovenskej konferencie o cyklodoprave. Táto konferencia sa obsahovo dotkla aktuálnych tém v oblasti cyklodopravy na Slovensku, ale prezentovali sa aj pozitívne príklady zo zahraničia. Veľa sa diskutovalo o nedostatočnej reálnej (skôr len deklaratórnej) podpore zo strany štátu tomuto druhu dopravy. Na tejto konferencii zazneli aj aktuálne informácie ohľadne možností financovania výstavby cyklotrás na Slovensku, ako aj prezentácie nových vybudovaných ako aj pripravovaných úsekov cyklotrás. Silná diskusia bola ohľadne prekážok a problémov spojených s prípravou projektov na výstavbu cyklotrás – počnúc najvážnejším problémom – majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov pod budúcimi cyklotrasami, cez vyňatie pozemkov z pôdneho fondu až po vysoké náklady spojené s vyhotovením geometrických plánov a projektových dokumentácii. A v tejto súvislosti sa v súčasnej dobe veľmi aktívne hovorí o nenaplnenom, hoci schválenom vládnom trvalom finančnom mechanizme na podporu výstavby cyklotrás na Slovensku.

Počas úvodného dňa sa tejto konferencie zúčastnil primátor nášho mesta Štefan Bieľak. Podľa je slov „cyklodoprava je fenomén posledných rokov, ktorý naberá na svojom rozmere. Aj v našom meste by sme mali cyklodoprave venovať čoraz väčšiu pozornosť, o čom svedčia naše doterajšie skúsenosti. A práve to bol dôvod, prečo som sa tejto konferencie zúčastnil – aby som získal nové informácie o cyklodoprave a poznal nové trendy v tomto druhu nemotorovej dopravy a zvážil, čo z toho vieme využiť v Spišskej Belej.

Najnovšie články