hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 370

Aplikácia finančnej gramotnosti v základnej škole

Finančná gramotnosť žiakov základných škôl je horúcou témou slovenského  školstva nielen v súvislosti so slabými  výsledkami našich žiakov v medzinárodných testovaniach tejto kompetencie. Dôležitejší ako testovania je praktický život a reálne využitie vedomostí, zručností a návykov týkajúcich sa narábania s financiami, bez ktorých sa v denno-dennom živote nezaobíde nikto. Práve preto sa vedenie ZŠ J. M. Petzvala na svojej pôde podujalo zorganizovať  metodický deň s názvom Finančná gramotnosť na 2. stupni ZŠ. Na podujatí sa 29.5.2018 zúčastnilo takmer 20  učiteľov základných škôl z obvodu Školského úradu Spišská Belá. Pre pedagógov – nielen matematikárov, ale aj vyučujúcich občianskej náuky, cudzích jazykov a slovenského jazyka a literatúry – bolo inšpirujúce sledovať možnosti zakomponovania  konkrétnych námetov na finančnú gramotnosť do vyučovacieho procesu. Počas otvorenej hodiny deviatakov pod vedením PaedDr. Dany Olekšákovej žiaci  formou skupinovej práce a s využitím interaktívnej tabule i tabletov získavali a aplikovali  poznatky týkajúce sa sveta platobných  kariet a ďalších prostriedkov na úhradu platieb (šekov, poštových známok, kolkov, stravných lístkov, darčekových kupónov). Otvorená hodina finančnej gramotnosti bola súčasťou týždňa finančnej gramotnosti (po minuloročnej premiére druhýkrát v histórii školy), ktorý prebieha v ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej Belej, a tak žiaci na hodine diskutovali o úskaliach a rizikách platenia platobnými kartami, o výhodách i nevýhodách využívania platobných kariet a získali aj obraz o histórii tohto spôsobu narábania s financiami vo svete i na Slovensku.

Po otvorenej hodine sa zúčastnení pedagógovia stretli na seminári, kde ocenili profesionalitu, bezprostrednosť, kreativitu a podnetnosť vyučovacej hodiny,  akú   pri výučbe finančnej gramotnosti môžu  preniesť aj  do  svojich škôl, keďže mnohí uvažujú aj o zavedení samostatného predmetu finančná gramotnosť pre nižšie sekundárne vzdelávanie do svojich školských vzdelávacích programov. Tohtoročný metodický deň v ZŠ J. M. Petzvala pre odbornú pedagogickú verejnosť bol druhým metodickým podujatím po minuloročnom metodickom dni pre učiteľov anglického jazyka na 1. stupni ZŠ, ktorý ako pilotný projekt z iniciatívy Školského úradu Spišská Belá odštartovala ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej. Odborné stretnutia pedagógov na otvorených hodinách a následných seminároch vedú k výmene skúseností, k získavaniu inšpirácií, ku pozitívnej konfrontácii schopností žiakov a pestrosti pedagogických prístupov a v neposlednom rade k upevňovaniu profesijného povedomia a kolegiality pedagógov v tomto regióne.

Najnovšie články