hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 218

Ako sa začne nový školský rok?

Všetci žiaci základných škôl sa aj v meste Spišská Belá od 2. septembra 2020 vracajú do školských lavíc povinne. Nový školský rok sa pre nich začne v režime, ktorý bude v každej škole zohľadňovať protiepidemické opatrenia. Ako bude teda vyzerať začiatok školského roka 2020/2021?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy (od materských škôl  až po vysoké školy) celoplošne.

Vytvorilo preto manuál, ktorý určuje základné prevádzkové podmienky v školách a školských zariadeniach (vrátane materských škôl, základných umeleckých škôl či školských jedální) počas trvania opatrení proti pandémii ochorenia  COVID-19. Manuál k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v školách na školský rok 2020/2021 je rozdelený pre každý typ školy na niekoľko fáz, ktoré môžu v školách počas školského roka nastať.

Každá fáza má farebné označenie – symboliku semaforu – ide o tzv. koronavírusový semafor:

  • Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá podozrivého ani pozitívneho žiaka či pedagóga alebo nepedagogického zamestnanca školy – školy fungujú v štandardnom režime.
  • Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca – školy dodržiavajú prísnejšie hygienické opatrenia.
  • Červená fáza obsahuje opatrenia v prípade dvoch a viacerých potvrdených prípadov COVID-19 u žiakov alebo zamestnancov školy – prezenčné vyučovanie žiakov 1. – 5. ročníka a dištančné vzdelávanie žiakov druhého stupňa; škola sa riadi pokynmi RÚVZ.

Odporúčané špeciálne usmernenia na obdobie od 2. septembra 2020 do 14. septembra 2020:

  • neorganizujú sa hromadné otvorenia školského roka (s výnimkou prvého ročníka, kde platí osobitný režim, o ktorom bude každá škola informovať na svojej webstránke),
  • rodičia žiakov pred začiatkom nového školského roka povinne vyplnia a odovzdajú škole zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa,
  • pri vstupe do školy sa bude vykonávať ranný filter,
  • žiaci 2. stupňa ZŠ majú povinnosť nosiť rúška všade v interiéri školy,
  • telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri,
  • zvýšená dezinfekcia toaliet, dotykových plôch a predmetov v interiéri školy.

Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť  (odporúča sa ich dodržiavať až do 23. 9. 2020).

Mesto Spišská Belá odporúča všetkým zákonným zástupcom žiakov, zamestnancom (pedagogickým i nepedagogickým), ako aj samotným žiakom sledovať informácie na webstránkach jednotlivých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Školy v našom meste tam budú zverejňovať všetky aktuálne informácie, ktoré sa týkajú nástupu žiakov do škôl aj režimu, v akom budú školy od septembra 2020 fungovať.

Internetové odkazy na webstránky škôl v Spišskej Belej:

https://msmierova.edupage.org/,

https://zspetzvalaspisskabela.edupage.org/,

https://zsstefsbela.edupage.org/,

https://zusspisskabela.edupage.org/.

 

Infografika k nástupu žiakov do škôl:

Zdroj informácí: MŠVVaŠ SR

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu