Ako s prírodou v meste?

Potrebu vytvárať prírode blízke mestské prostredie si v dobe, keď obyvatelia miest migrujú cez víkendy na vidiek, uvedomuje čoraz viac samospráv. Mesto je často mylne vnímané ako účelová plocha doplnená vegetáciou, ktorá tvorí estetickú kulisu obytných domov a tomu prislúcha aj primeraná starostlivosť. Ľudská prirodzenosť reaguje na zmenu ročných období, na výsadbu drevín, zakladanie trávnikov či realizáciu vodných prvkov v mestách, no aj na asfaltáciu a sústavnú výstavbu v nich.

Mesto Spišská Belá prijalo pozvanie na konferenciu Príroda v meste, tematicky zameranú na ochranu biologickej rozmanitosti v mestách. Konferencia sa uskutočnila 29. apríla 2019 vo Zvolene a boli na nej odprezentované inšpiratívne prístupy jednotlivých slovenských miest. Vysvetľovalo sa, ako a prečo je dobré začleniť zvyšky prírodných lokalít do mestského prostredia. Hovorilo sa o význame a hodnotách opeľovačov v mestách, pričom odznelo, že opeľovače zďaleka nie sú len včely, ako to mnohí vnímame. Napríklad na Slovensku žije okrem včely medonosnej (Apis mellifera) ešte ďalších 650 druhov včiel. Vedci odhadujú, že prežitie viac ako 80 % rastlín je priamo závislé na opeľovaní hmyzom. Skúsenosti z výskumu včiel v mestskom prostredí počas zahraničnej stáže v Osle prezentoval počas konferencie študent Technickej univerzity vo Zvolene. Ďalšou zaujímavou prednášanou témou, bola téma: ,,Mestá ako zóny bez pesticídov“, pričom prednáška obsahovala aj praktické tipy a skúsenosti z premeny niektorých slovenských miest. Prítomní sa tiež dozvedeli, prečo patria ovocné dreviny do mesta a ako sa zakladajú mestské sady. K dôležitým prezentáciám pre mestá z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti drevín patrila prednáška arboristu o správnom ošetrovaní drevín. V dobe postupujúcej rekonštrukcie bytových domov aktuálne zaznela aj téma ochrany netopierov v budovách. Interpretovaná bola tiež prekvapivá, alternatívna a progresívna myšlienka pod názvom: ,,Záhrada spomienok“, ktorá sa venovala prírodnému pohrebníctvu s úctou k prírode i k ľuďom.

Program konferencie ďalej pokračoval diskusiami pri okrúhlych stoloch s prednášajúcimi a exkurziou v teréne.

Prírodné prvky, parky, lesy, záhrady, cintoríny, otvorené priestranstvá či dokonca budovy a ich strechy poskytujú veľkú rôznorodosť a vytvárajú unikátne prostredie pre rozličné rastlinné a živočíšne druhy. Zároveň tu rozličné druhy nachádzajú viac potravy, alebo nie sú v takej miere ohrozované predátormi ako v prírodnej krajine. Je preto dôležité upriamiť pozornosť na ochranu krehkej rovnováhy života v meste. Pestrejšie prostredie je samozrejme pre život aj zdravšie.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X