AktualityZaujímavosti z histórie
Počet zobrazení 1K

75 rokov od zániku nemeckých škôl v Spišskej Belej

V apríli 2019 prišiel na Mestský úrad v Spišskej Belej e-mail z obce Biberbach zo západnej časti Dolného Rakúska, okres Amstetten, v ktorom informovali o náleze školských dokumentov v archíve ich základnej školy, ktoré pochádzali zo Štátnej ľudovej školy zo Spišskej Belej datované rokmi 1928 až 1939. Niekoľko dokumentov bolo z Nemeckej obecnej  ľudovej školy v Spišskej Belej z rokov 1943/1944. Tento nález si nevedeli v Biberbachu vysvetliť a žiadali o stanovisko zo Spišskej Belej.

Následne Mestský úrad v Spišskej Belej poslal vysvetlenie, že ide  pravdepodobne o dokumenty, ktoré sa tam dostali so žiakmi  počas evakuácie nemeckých detí zo Spišskej Belej pred príchodom Sovietskej armády v období 2. svetovej vojny. V máji 2019 prišlo z Biberbachu podrobnejšie vysvetlenie, že išlo o deti umiestnené v miestnom hostinci v rámci  KLV-Lager  (Tábor pre odsunuté deti) pod pedagogickým dozorom Júliusa Rotha, učiteľa zo Spišskej Belej. V liste z Biberbachu bolo aj pozvanie na osobné stretnutie medzi vedením obce Biberbach a mesta Spišská Belá. Delegáciu zo Spišskej Belej  dňa 11. septembra 2019 viedol primátor Jozef Kuna, ktorý sa po srdečnom prijatí starostom Biberbachu Friedrichom Hinterleitnerom dozvedel ďalšie podrobnosti z pobytu belianskych detí a priniesol predmetné školské dokumenty  späť do Spišskej Belej.

Pre pochopenie týchto údajov je potrebné vysvetliť situáciu v belianskom školstve od vzniku Československej republiky v roku 1918 až po koniec 2. svetovej vojny.  Pred vznikom ČSR bola v Spišskej Belej Obecná škola, ktorá bola od roku 1875 v novej, dnes už zbúranej budove (terajšia Základná škola M. R. Štefánika). Existovali len nemecké triedy, pretože v dôsledku maďarizácie neexistovali žiadne slovenské základné školy. V roku 1902 došlo k poštátneniu a zmene názvu na Štátna ľudová škola v Spišskej Belej s vyučovacím jazykom maďarským. V roku 1908 z 2623 obyvateľov Spišskej Belej bolo 1441 nemeckej národnosti, 926 slovenskej, 198 maďarskej a inej národnosti.

Po vzniku ČSR sa vytvorili v belianskej škole okrem nemeckých tried aj slovenské triedy. V roku 1921 v štyroch nemeckých triedach bolo spolu 185 žiakov, v štyroch slovenských spolu 108 žiakov. Do roku 1929 bol správcom Štátnej ľudovej školy v Spišskej Belej Slovák Bohdan Frešo, po ňom Nemec Michal Neupauer a od roku 1932  učiteľ Rudolf Knoll. V učiteľskom zbore boli spoločne učitelia nemeckej i slovenskej národnosti. V školskom roku 1936/1937 sa zriadila v budove starej tabakovej továrne (v súčasnosti Zimná ulica č. 34 – rohová budova na križovatke ku zdravotnému stredisku) pobočka kežmarskej   Štátnej meštianskej školy s vyučovacím jazykom československým a nemeckým. Od 1.1.1938 sa táto škola osamostatnila a premenovala na Štátnu újazdnú meštiansku školu v Spišskej Belej. Po vzniku prvej Slovenskej republiky v školskom roku 1939/1940 vznikla v Štátnej ľudovej škole  v Spišskej Belej samostatná ľudová škola s vyučovacím jazykom nemeckým. Od 1.9.1941 bola zriadená Nemecká obecná ľudová  škola  v Spišskej Belej (Deutsche Gemeindevolksschule) a Slovenská štátna ľudová škola. Riaditeľom nemeckej školy bol Rudolf Knoll, neskôr Július Roth a slovenskej Ján Ozábal. V šk. roku 1942/1943 sa slovenská škola premenovala na Rímskokatolícku ľudovú školu. V roku 1940 sa vytvorila i samostatná Nemecká meštianska škola a Štátna slovenská obvodná meštianska škola (Horná škola).

Vojnové udalosti v roku 1944 (SNP) i blížiaci sa východný front vyvolal strach v nemeckej časti obyvateľov Spišskej Belej. Množili sa správy, že postupujúca Červená armáda sa pri postupe  brutálne správa k civilnému nemeckému obyvateľstvu. Z tohto dôvodu bola nariadená nemeckou armádou evakuácia civilného nemeckého obyvateľstva. V prvom rade odchádzali nemecké školopovinné deti v doprovode svojich učiteľov. Posledný záznam zo Spišskej Belej v školskom denníku z Biberbachu je z 26.11.1944 (2 mesiace pred vstupom Sovietskej armády do Spišskej Belej). Po tomto dátume došlo k odsunu nemeckých detí  zo Spišskej Belej do rakúskeho Biberbachu, prípadne i do iných miest.

Dátum 26.11.1944 považujeme i za dátum zániku nemeckých škôl v Spišskej Belej. Odsunom nemeckého obyvateľstva  (dobrovoľným i vynúteným) prišla Spišská Belá o svojich asi 850 obyvateľom, ktorí v jej histórii stáli pri zrode mesta, jeho ekonomickom a kultúrnom rozvoji, a ktorým už nebolo umožnené vrátiť sa späť do rodného mesta.

Toľko k histórii, vráťme sa však  k tomu, čo sme našli v navrátených školských dokumentoch z obce Biberbach. Vrátilo sa celkove 34 zošitov a fasciklov, z toho 28 zošitov (1928-1939) – Výkazov dochádzky a prospechu (1 zošit s vytrhnutými listami zo šk. roku 1931/1932), 2 fascikle s osobnými dotazníkmi žiakov, matričnými listami a vysvedčeniami z Nemeckej obecnej ľudovej školy, 1 fascikel s osobným výkazom nemeckého učiteľa Ladislava  Buchallu a 1 úradný zápisník (Geschäftsprotokoll) datovaný od 1.1.1943, ktorý obsahoval aj vložený originál dekrétu z Ministerstva školstva a národnej osvety – Nemeckého oddelenia v Bratislave z 5.8.1941, podľa ktorého sa od 1.9.1941 zriaďuje Nemecká obecná ľudová škola v Spišskej Belej (Deutsche Gemeidevolksschule in Zipser Bela). Ďalej tu bol vložený obežník datovaný 28.2.1945 zo Slovenského školského úradu vo Viedni pre KLV (Tábory pre odsunuté deti) v Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku a v Štajersku. V obežníku sa oznamuje, že splnomocnenec pre učiteľov zo Slovenska J. Thinschmidt poveruje touto funkciou školského inšpektora z Kežmarku Matthiasa Nitscha s ďalšími pokynmi. Úradný zápisník ešte obsahoval vložený zoznam delimitovaného inventára pre zriadenú nemeckú školu v Spišskej Belej v hodnote 16 715 korún slovenských a úradnú prázdnu obálku pre adresáta  – Julius Roth, Lehrer, KLV-Lager „Höller“, Biberbach, pečiatka z Viedne (23.1.1945) – Der Reichsstatthalter in Niederdonau. Zápisník končí s údajmi o činnosti školy dňom 26.11.1944.

K vráteným školským výkazom treba poznamenať, že nie sú úplné, chýbajú výkazy z niektorých školských rokov. Je zaujímavé čítať, aké sú priezviská slovenských i nemeckých žiakov, väčšina priezvisk je i doteraz v Spišskej Belej. Staršia generácia súčasných Beľanov by tu našla výkazy prospechu svojich rodičov, prípadne starých rodičov. Keďže ide o osobné údaje, nie je možné ich konkretizovať. Učitelia boli však prísni, napríklad u žiaka zo slovenskej I. triedy – J.B., v školskom roku 1930/1931 učiteľka v poznámke uvádza: „Opakuje (ročník), žiak je blbý, má kleptomániu, je neznášanlivý, stále vyrušuje a hatí vyučovanie“. Našťastie žiak túto opakovanú prvú triedu s odretými ušami absolvoval a postúpil do druhého ročníka. Vo výkazoch sú pri jednotlivých žiakoch aj ospravedlnenky absencie od rodičov a lekárov – MUDr. Singer a MUDr. Herz. Tieto zachránené vzácne školské dokumenty môžu poskytnúť dôležité informácie pre  historické zdokumentovanie nemeckého školstva v Spišskej Belej.

V Spišskej Belej dňa 09.11.2019

Dr. Andrej Novák

Najnovšie články