hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 249

30. septembra 2021 zasadalo Mestské zastupiteľstvo Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 30. septembra 2021 venovalo aj týmto témam:

Zmena rozpočtu mesta na rok 2021

MsZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 7/2021 (rozpočtové opatrenie je zverejnené na webovej stránke mesta)

Zariadenie sociálnych služieb Spišská Belá

MsZ schválilo zámer na výstavbu nového „Zariadenia sociálnych služieb“ v lokalite pri bývalej kolkárni na Tatranskej ulici v Spišskej Belej.  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2021/10/Navrh-riesenia-vystavby-zariadenia-socialnych-sluzieb-v.doc

Hokejovo-hokejbalová hala Spišská Belá

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o postupe realizácie investičného projektu mesta „Výstavba hokejovo-hokejbalovej haly v Spišskej Belej“,  aktuálne prebieha proces kolaudačného konania

Udelenie Ceny mesta a ceny primátora mesta Spišská Belá

Pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv mestu Spišská Belá poslanci schválili udelenie ocenenia „Cena mesta Spišská Belá“  týmto laureátom:

  1. Milan Choma (in memoriam)
  2. Marta Kirschner (in memoriam)
  3. Ján Matava, Slnečná 52, Spišská Belá

 Cenu primátora mesta bude udelená:

  1. Leovi Herzovi (in memoriam)
  2. Daniele Linekovej, Moskovská 2, Spišská Belá
  3. kolektívu pracovníkov Belianska vináreň Spišská Belá

 Vysporiadanie pozemkov – prenájom, predaj, zámena

1./  MsZ schválilo prenájom pozemku  o výmere 263 m2, zapísaný v LV č. 1, v k.ú. Strážky  na poľnohospodárske účely, žiadateľovi Ladislavovi Beskydovi, Medňanského 1052/6, Spišská Belá, Strážky

2./ Poslanci schválili prenájom pozemku  o výmere 358 m2 zapísaný v LV č. 1, v k.ú. Spišská Belá  na záhradkárske účely a zabezpečenie prístupu k rod. domu, žiadateľom: Eduard Krempaský, Družstevná č. 89, Spišská Belá a Dana Červáková, rod. Krempaská

3./ MsZ  schválilo zámer na prenájom časti pozemku  v k.ú. Tatranská Lomnica – osada T. Kotlina  žiadateľovi Romanovi Novákovi, bytom Mlynčeky č. 274 o výmere 25 m2  v rámci doterajšieho umiestnenia  dreveného domčeka, ktorého majiteľom je  Martin Siska, Spišská Belá, SNP č. 59,  na dobu 5 rokov, za ročné nájomné vo výške 9,00 EUR/m2, za podmienky prevádzkovania  požičovne bicyklov a darčekového shopu v danej prevádzke.

4./ MsZ schválilo predaj pozemku na výstavbu rodinného domu žiadateľke Bc. Petre Konkoľ, bytom SNP č. 485/25, Spišská Belá  za dohodnutú kúpnu cenu 20,00 EUR/m2, v rámci majetkovoprávneho dovysporiadania stavebného pozemku na ulici Lipovej v Spišskej Belej  

5./ Poslanci mesta schválili predaj  pozemku   o výmere 194 m2, v k. ú. Lendak (LV č. 1335) žiadateľovi kupujúcemu: Miroslav Žmijovský  a manželka Andrea Žmijovská, rod. Halčinová, Lendak, Lemeje č. 85, za dohodnutú kúpnu cenu 15,00 EUR/m2, v rámci majetkovoprávneho dovysporiadania   pozemku pri rodinnom dome pre účely zriadenia záhradky a chovu včiel.

 6./ MsZ schválilo predaj pozemku kupujúcemu: Slovenská správa ciest IVSC Košice, Kasárenské nám. č. 4, Košice – IČO 00 33 28, podľa znaleckého posudku č. 28/2021 vyhotoveného Ing. Stanislavom Szöllössy, Košice, v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbou: „I/66-073 Spišská Belá – most“ spočívajúcu v rekonštrukcii cesty I/66 a prestavbe mosta cez potok Hučava.

7./ MsZ schválilo zámer na zámenu pozemkov medzi Mestom  Spišská Belá a   Ing. Františkom  Čarnogurským, bytom Spišská Belá, L. Novomeského 39, ktorý vlastní pozemok  v trase miestnej komunikácie na ulici Kúpeľnej, za pozemok vo vlastníctve mesta.

8./ Poslanci mesta schválili predaj časti pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica – osada Tatranská Kotlina, v zmysle geometrického plánu  č. 14281601-122/21, vyhotoveným ZEKA Kasprišin Marián, Poprad,  dňa 16.08.2021,  nachádzajúceho sa vedľa objektu vo vlastníctve žiadateľa Jozefa Leška, trvale bytom Kežmarok, Kamenná baňa 1309, za kúpnu cenu 30,- EUR/m2.  V tomto prípade  ide o opravu uznesenia MsZ č. 54/2019 zo dňa 28.02.2019, z dôvodu prerušenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností správnym orgánom Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor č. V 2806/2021,  zo dňa 20.07.2021, z dôvodu, že geometrický plán č. 52/18 zo dňa 28.12.2018 nie je po grafickej stránke zapísateľný do KN.

Kontroly hlavného kontrolóra

Poslanci vzali na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky mesta za rok 2021

 

 

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X