20 tis. EUR na rekonštrukciu podkrovia budovy Face klubu

Mesto Spišská Belá získalo dotáciu vo výške 15 tis. EUR zo štátneho rozpočtu na podporu prevencie kriminality na základe ním vypracovaného projektu. V spolupráci s Face klubom mesto rozšíri podkrovné priestory v budove, kde sídli tento klub (Petzvalova ulica č.16). Ten potrebuje pre svoju činnosť ďalšie priestory, najmä väčšiu prednáškovú miestnosť, kanceláriu pre dobrovoľníkov a kanceláriu pre poradenskú činnosť (sociálne poradenstvo) a rovnako aj skladové priestory. Mesto sa teda aj v tomto roku zapojilo do výzvy Ministerstva vnútra SR na poskytnutie dotácie na podporu prevencie kriminality podaním vlastného projektu. V rámci tejto výzvy sa nepodal projekt na ďalšie rozšírenie mestského kamerového systému, hoci s takýmto projektom bolo mesto každoročne úspešné za ostatné 4 roky.

V rámci stavebnej úpravy podkrovných priestorov sa má preinvestovať uvedená suma 20 tis. EUR, z toho mesto prispeje zo svojho rozpočtu sumou 5 tis. EUR. Tieto financie sa použijú na výmenu okien, na nový strop a podlahu, na nové priečky a nové inžinierske siete (elektroinštalácia, vykurovanie, zdravotechnika). Uvedené stavebné práce (ako 1. etapa) sa budú realizovať v 1. polroku 2018. Uvedené financie nebudú však postačovať na všetky stavebné práce v podkroví, preto sa úprava podkrovia rozdelí tiež na určité etapy v závislosti od množstva ďalších financií, ktoré sa mesto bude snažiť získať.

Podľa primátora mesta Štefana Bieľaka „v tomto roku sme v rozpočte mesta vyčlenili takmer 27 tis. EUR na novú strechu tejto budovy. Tá sa už zrealizovala v priebehu novembra a to tak, aby sa mohli následne v ďalšej etape upraviť uvedené podkrovné priestory“. Rekonštrukcia strechy už bola nevyhnutná vzhľadom na havarijný technický stav strešnej krytiny a zároveň vzhľadom na potrebu znižovania energetickej náročnosti tejto budovy. Takže sa vymenila plechová strešná krytina, vymenili sa niektorých časti krovu a zateplila sa celá strecha zvnútra (v podkroví).

Okrem toho sa mesto bude snažiť čo najskôr získať potrebné financie aj na komplexnú obnovu vonkajšej fasády tohto meštianskeho domu, ktorá asi po 20 rokoch určite vymení svoju výraznú modrú farbu za inú, určenú pamiatkovým úradom.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X