hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 5

Zámer zriadiť Centrum sociálnych služieb v Spišskej Belej

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej dňa 21.11.2016 poslanci schváli návrh na zriadenie Centra sociálnych služieb v Spišskej Belej (so sídlom na Popradskej č.11). Tento návrh predložil primátor mesta po konzultáciách s Mgr. Renátou Charitunovou, vedúcou Zariadenia opatrovateľskej služby na Popradskej ulici v Spišskej Belej – v Strážkach (ďalej len ZOS). 

Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ súčasného ZOS v Strážkach sa už dlhodobo snaží vyriešiť ďalšiu budúcnosť a teda ďalšie prevádzkovanie tohto zariadenia, ktoré mesto dotuje aj z vlastných prostriedkov (ročne dopláca cca 45 tis. EUR). Prevádzka tohto zariadenia je ekonomicky náročná z dvoch dôvodov: pre nízky počet klientov sú vysoké personálne a režijné náklady a zároveň pre zlý technický stav budovy (potrebná rekonštrukcia celého objektu, resp. jeho prestavba). Mesto prichádza s riešením tohto stavu a ním je zriadiť (vytvoriť) Centrum sociálnych služieb v Spišskej Belej (v Strážkach), ktorého zriaďovateľom bude mesto a ktoré bude poskytovať najmä tieto sociálne služby (okrem doterajšej služby – ZOS, ktoré sa stane súčasťou tohto centra):

1./ Zariadenie opatrovateľskej služby (súčasné existujúce zariadenie ZOS v Strážkach – má kapacitu 10 osôb)

2./ Zariadenie pre seniorov (kapacita cca do 20 osôb) – po starom klasický Domov dôchodcov

3./ Špecializované zariadenie (kapacita cca do 6 klientov) – pre ľudí s diagnózou Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, demencia rôzneho typu etiológie, a pod.

4./ Denný stacionár (kapacita cca do 10 osôb) – tzv. „škôlka“ pre seniorov – ide o denný pobyt v určenom čase. Táto služba bude určená najmä pre potreby obyvateľov Strážok, nakoľko v Spišskej Belej už denný stacionár funguje v priestoroch rímskokatolíckej fary (prevádzkovateľ Spišská katolícka charita)

5./ Domov na polceste (kapacita cca 4-6 ľudí, t.j. 2-3 byty) – sociálna služba na určitý čas pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti a pod.

6./ Útulok – pre jednotlivcov s dieťaťom alebo rodiny s dieťaťom (cca 2 byty) – poskytnutie prechodného krátkodobého ubytovania pre osobu, ktorá náhle nemôže užívať svoje doterajšie bývanie (napr. prípady domáceho násilia).

7./ Denné centrum (po starom Klub dôchodcov) – už dnes v našom meste tento klub, resp. toto centrum funguje v priestoroch za mestskou knižnicou na Hviezdoslavovej ulici č. 21. teda nejde o novú službu, ale jej formálne zahrnutie do tohto zámeru s cieľom rekonštruovať súčasné priestory klubu na Hviezdoslavovej 21.

Okrem toho by sa v tomto centre poskytovali aj tieto ďalšie sociálne služby:

8./ Prepravná služba

9./ Odľahčovacia služba

10./ Jedáleň

11./ Terénna sociálna služba krízovej intervencie

12./ Základné sociálne poradenstvo

13./ Opatrovateľská služba (tzv. terénna)

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá potrebuje prepravu osobným motorovým vozidlom (na lekárske vyšetrenia a pod.) za čiastočnú úhradu. Jedáleň umožní poskytovanie stravovania aj osobám, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.

Vyššie uvedené služby sú službami v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a mali by sa v tomto centre poskytovať pri dodržaní princípu deinštuticionalizácie sociálnych služieb, čo je požiadavka štátu. Uvedený rozsah možných sociálnych služieb zaradených do navrhovaného Centra sociálnych služieb predstavuje maximálne možné riešenie. Je predpoklad, že sa do tohto centra vyberú len niektoré uvedené služby.

Výstavba nových objektov i rekonštrukcia existujúceho objektu

Snahou štátu je, aby sa vyššie uvedené pobytové sociálne služby poskytovali najviac pre 12 klientov jednom objekte. A teda tento zámer mesta predpokladá výstavbu 2-3 menších objektov rodinného typu s max. počtom 12 klientov. Tieto nové objekty by mali byť vybudované za súčasným zariadením opatrovateľskej služby – na pozemkoch dnes už vo vlastníctve mesta. Okrem toho sa bude realizovať rekonštrukcia, prístavba a nadstavba súčasnej budovy zariadenia v Strážkach.

Rozšírenie aj súčasného klubu dôchodcov

V Spišskej Belej by sa v rámci zriadenia tohto centra mali rozšíriť priestory súčasného existujúceho Denného centra, čiže klubu dôchodcov. Malo by ísť o prestavbu a nadstavbu súčasných priestorov za budovou mestskej knižnice na Hviezdoslavovej ulici č. 21 , nakoľko súčasné priestory nie sú veľmi vyhovujúce ani kapacitou ani ich technickým stavom.

Financovanie vybudovania Centra sociálnych služieb

Mestu Spišská Belá sa už podarilo získať 180 tis. EUR na vytvorenie tohto centra. Ide o finančný regionálny príspevok z Akčného plánu pre najmenej rozvinuté okresy – teda aj pre okres Kežmarok (ktorý bol schválený vládou SR). Tento príspevok chce mesto použiť na spracovanie projektovej dokumentácie na uvedené centrum ako aj na časť stavebných prác spojených s realizáciou tohto zámeru. Ostatné finančné prostriedky potrebné na realizáciu tohto zámeru plánuje mesto získať z fondov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu – IROP 2014-2020 (až 95 % z celkových nákladov). Avšak dnes nie sú známe investičné náklady tohto zámeru. Keďže poslanci mesta schválili zámer na zriadenie tohto centra, v najbližších týždňoch mesto dá vypracovať projektovú štúdiu, ktorou sa navrhne možné riešenie – ako by malo toto centrum vyzerať. Následne mesto dá vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá určí celkové investičné náklady. A potom sa mesto bude uchádzať podaním samostatného projektu o získanie financií z fondov EÚ (predpoklad jar-leto 2017) . V prípade úspešnosti projektu (výsledok by mal byť známy až koncom roka 2017) by sa mesto pustilo do realizácie zriadenia tohto centra (predpoklad začatia stavebných prác – 1. pol. 2018). V prípade neúspešnosti tohto projektu EÚ mesto zúži tento projekt len na rekonštrukciu súčasného objektu ZOS v Strážkach z už schváleného regionálneho príspevku (vyššie uvedených 180 tis. EUR po odpočítaní nákladov na projektové práce).

Financovanie sociálnych služieb v budúcom centre

Mesto plánuje financovať činnosť tohto centra po jeho zriadení zo zdrojov štátneho rozpočtu, niektoré služby aj z rozpočtu VÚC Prešov a z rozpočtu mesta a príspevkov klientov. Však predbežné finančné odhady naznačuje ekonomicky efektívnejšie poskytovanie sociálnych služieb v porovnaní s doterajšou činnosťou ZOS Strážky. Teda viac sociálnych služieb a viac klientov spôsobí síce vyššie náklady, ale aj vyššie príjmy, pričom priemerné ročné náklady na 1 klienta sa znížia (čo je pre mesto dosť podstatné), aj keď i naďalej budú tieto sociálne služby dotované (aj z rozpočtu mesta), ale pôjde o služby poskytované vo väčšom rozsahu a vyššej kvalite.

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X