Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Dotácia 10 tis. Eur na rozšírenie a modernizáciu mestského kamerového systému

Na základe projektu zameraného na prevenciu kriminality Mesto Spišská Belá získalo 10 tis. EUR na modernizáciu a rozšírenie mestského kamerového systému. Ide o dotáciu zo štátneho rozpočtu (z Ministerstva vnútra SR). Na základe uvedeného projektu mesto predpokladá celkové náklady na jeho realizáciu vo výške 12 500 EUR, pričom požiadalo o dotáciu 10 tis. EUR a 2500 Eur je tzv. povinné 20%-né spolufinancovanie projektu z rozpočtu mesta. Mestu bola priznaná dotácia v plnej požadovanej výške 10 tis. EUR, ktorá bude použitá na nákup 4-5 nových kamier, ktoré budú použité na nových miestach, ale aj na miestach, kde nahradia najstaršie takmer 10 ročné kamery, ktoré sú už v zlom technickom stave a zároveň sú tiež technologicky zastaralé. Nové miesta na umiestnenie kamier sa ešte budú zvažovať, hoci “na stole” sú už prvé návrhy. Realizácia tohto projektu bude v 1. polroku 2017.

Môže Vás zaujímať...