Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Dotácia 10 tis. Eur na rozšírenie a modernizáciu mestského kamerového systému

Na základe projektu zameraného na prevenciu kriminality Mesto Spišská Belá získalo 10 tis. EUR na modernizáciu a rozšírenie mestského kamerového systému. Ide o dotáciu zo štátneho rozpočtu (z Ministerstva vnútra SR). Na základe uvedeného projektu mesto predpokladá celkové náklady na jeho realizáciu vo výške 12 500 EUR, pričom požiadalo o dotáciu 10 tis. EUR a 2500 Eur je tzv. povinné 20%-né spolufinancovanie projektu z rozpočtu mesta. Mestu bola priznaná dotácia v plnej požadovanej výške 10 tis. EUR, ktorá bude použitá na nákup 4-5 nových kamier, ktoré budú použité na nových miestach, ale aj na miestach, kde nahradia najstaršie takmer 10 ročné kamery, ktoré sú už v zlom technickom stave a zároveň sú tiež technologicky zastaralé. Nové miesta na umiestnenie kamier sa ešte budú zvažovať, hoci “na stole” sú už prvé návrhy. Realizácia tohto projektu bude v 1. polroku 2017.

Môže Vás zaujímať...