2010

Fórum miest Euroregiónu TATRY

V dňoch 11. – 12. septembra 2017 sa v kežmarskom hoteli Hviezdoslav konalo Fórum miest Euroregiónu Tatry. Predstavitelia poľských a slovenských miest –…

VZN 4/2010 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 zo dňa 9.12.2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy v školského zariadenia na rok…

VZN 3/2010 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 zo dňa 9.12.2010 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ…

VZN 2/2010 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 zo dňa 9.12.2010 ktorým sa vydávajú zásady vybavovania sťažností v podmienkach mesta Spišská Belá

VZN 1/2010 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 zo dňa 28.12.2010 o poskytovaní sociálnej pomoci