Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 475

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2016

 

Podľa   § 18f ods. 1 písm. c) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov predkladám  odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Spišská Belá za rok 2016.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016 som spracovala na základe zverejneného materiálu Záverečný účet a individuálna výročná správa mesta Spišská Belá za rok 2016  a  ostatných dostupných materiálov.

      A.  Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu

Záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2016  je predložený na prerokovanie do mestského zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t. j. do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

 1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh  záverečného  účtu  mesta  Spišská Belá  za rok 2016 je spracovaný v súlade  so  zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 6/2009, ktorým sa vydávajú zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Belá.

 1. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli aj na internetovej stránke mesta od 22. 3. 2017. Bola tak dodržaná   zákonom stanovená lehota,  t j.  najmenej  15 dní  pred  jeho  schválením v súlade  s  §  9 ods. 2  zákona  č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v  zn.  n. p. a s § 16 ods. 9  zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

 1. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta

Mesto splnilo povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a dalo si overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4). Audit vykonal Ing. Pavel Fianta, adítor.

 1. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený   návrh   záverečného účtu  obsahuje  povinné  náležitosti  podľa § 16 ods. 5  zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to:

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

b) bilanciu aktív a pasív

c) prehľad o stave a vývoji dlhu

d) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov

e) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

f) hodnotenie plnenia programov mesta

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších zmien, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

     B. Zostavenie záverečného účtu

Mesto   pri  zostavení  záverečného   účtu   postupovalo  podľa  § 16  ods. 1   zákona o   rozpočtových   pravidlách   územnej  samosprávy   a   po  skončení   rozpočtového  roka    údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu a výročnej správy za rok 2016. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu, ďalej  usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a k rozpočtu vyššieho územného celku.

 1. Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2016

Finančné hospodárenie mesta Spišská Belá sa v roku 2016 riadilo rozpočtom, ktorý   bol   schválený  mestským  zastupiteľstvom dňa 15.12.2015, uznesením č. 236/2015. Rozpočet bol  vyrovnaný,  príjmy aj výdavky v objeme 6 620 171  eur.  V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2016 zostavený v členení na:

 1. a) bežný rozpočet                /prebytkový o      288 117  eur/
 2. b) kapitálový rozpočet       /schodkový  o   1 301 022  eur/
 3. c) finančné operácie          /prebytkový o   1 012 905  eur/

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2016 zmenený jedenástimi rozpočtovými opatreniami. Najvýraznejšie zmeny rozpočtu v časti príjmov:

–   príjmy, refundácia,  zo ŠR vo výške 230 tis. eur na realizovaný projekt v roku 2015 –

modernizácia verejného osvetlenia

–   tuzemské bežné granty a dotácie vo výške 112 tis. eur pre základné školy materskú školu

–   účelové dotácie na hokejbalovú halu a prístavbu telocvične 360 tis. eur

–   prevod z rezervného fondu na investičné aktivity v meste 447 tis. eur

–   príjmy vo výške 73 tis. eur – predaj pozemkov v T. Kotline a Lendaku

–   regionálny príspevok, dotácia,  vo výške 100 tis. eur na vytvorenie podniku sociálnej

ekonomiky

Všetky navýšené príjmy oproti pôvodnému rozpočtu boli zapojené do výdavkov mesta.

Po   poslednej  zmene  rozpočtu  bol  rozpočet schválený ako vyrovnaný,  výdavky  a  príjmy celkom v rovnakom objeme   8 472 768 eur.

 

Z  analýzy  hospodárenia  vyplýva,  že  mesto  Spišská   Belá  skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2016  takto:

 1. a) v bežnom rozpočte dosiahlo prebytok vo výške                       + 359 536,44 eur

/príjmy 5 038 864,76 eur,   výdavky  4 679 328,32  eur/

 1. b) v kapitálovom rozpočte dosiahlo schodok vo výške              – 1 333 412,29 eur

/príjmy  1 354 401,93 eur,   výdavky   2 687 814,22 eur/

 1. c) rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu predstavuje

schodok  vo výške            – 973 875,85 eur

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami

predstavuje ku koncu roka 2016 čiastku                                            + 1 631 218,28  eur

/príjmy 2 136 999,92 eur, výdavky  505 781,64 eur/.

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2016 po započítaní finančných operácií je              + 657 342,43  eur.

     Vo výsledku rozpočtového hospodárenia sú započítané aj nevyčerpané účelové prostriedky  vo výške  381 222,20 eur, ktoré možno v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použiť iba na účel, na ktorý boli poskytnuté a z prebytku sa vylučujú.

Na základe vyššie uvedeného, je rozdiel medzi celkovým výsledkom rozpočtového hospodárenia a nevyčerpanými účelovými prostriedkami  vo výške         + 276 120,23 eur.

V záverečnom účte  mesta sa navrhuje, aby celá suma bola použitá na tvorbu rezervného fondu.

 1. Plnenie príjmovej časti rozpočtu
  Upravený rozpočet

 na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia Skutočnosť k 31.12.2015 % nárastu    poklesu
Príjmy

celkom

8 472 768 8 530 266,61 100,68 7 940 577,68 107,43
Bežné príjmy 4 883 609 5 038 864,76 103,18 5 007 590,42 100,62
Kapitálové príjmy 1 445 767 1 354 401,93 93,68 1 020 562,26 132,71
Príjmové finančné operácie 2 143 392 2 136 999,92 99,70 1 912 425,00 111,74 

       Príjmy mesta za rok 2016 boli v skutočnej výške 8 530 266,61eur, čo predstavuje 107,43 % plnenie rozpočtu.

 

Bežné  príjmy   zahŕňajú  hlavne daňové príjmy, nedaňové príjmy a transfery.  Pozitívne je

reálne   nastavenie    bežného   rozpočtu    mesta  v   príjmovej    časti.  V priebehu roka mesto

rozpočtovými  opatreniami zabezpečilo stabilitu bežného   rozpočtu  a dodržalo   vyrovnanosť

bežného rozpočtu, čím bola   splnená   zákonná   podmienka.

Skutočné    kapitálové príjmy  predstavujú 93,68 % plnenie rozpočtu. Kapitálové príjmy boli dosiahnuté  z predaja budov,  pozemkov.

Príjmy z finančných operácií boli vo výške  60,60 %  rozpočtu – príjmy z úveru, rezervného fondu a fondu opráv. Rozdiel oproti rozpočtu spôsobilo plánovanie  úveru zo ŠFRB na kúpu 34 bytov na ulici Zimnej, čo bolo zrealizované až v roku 2016.

 1. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu
  Upravený rozpočet

 na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia Skutočnosť k 31.12.2015 % nárastu    poklesu
Výdavky celkom 8 472 768 7 872 924,18 92,92 7 109 719,52 110,73
Bežné výdavky 4 791 674 4 679 328,32 97,65 4 291 522,47 109,04
Kapitálové výdavky 3 171 031 2 687 814,22 84,76 1 247 424,91 215,46
 Výdavkové finančné operácie 510  063 505 781,64 99,16 1 570 772,14 32,20

Výdavky mesta za rok 2016 boli v skutočnej výške 7 109 719,52 eur, čo predstavuje 92,92 %  plnenie rozpočtu. Významný nárast  kapitálových výdavkov oproti roku 2015 predstavovala kúpa  34 bytov na ulici Zimnej za 1,834 mil. eur. z úveru zo ŠFRB a dotácie. Ďalej bolo investované do chodníkov, komunikácií, technické zhodnotenie skládky TKO, prístavba ZŠ Štefánikova, rozšírenie kapacity MŠ Letná. Niektoré z týchto akcií budú dokončené v roku 2017.

Prehľad čerpania je tabuľkovo spracovaný ako súčasť výročnej správy. Súčasťou záverečného účtu mesta je aj prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým oso­bám, ktorým v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bolo v roku 2016 poskytnutých  58 262,34 eur.

 1. Bilancia pohľadávok a záväzkov

Stav pohľadávok  mesta  Spišská  Belá k 31.12.2016  je  1 672 232,13  eur,  oproti roku 2015  klesol o 9,81%. Pokles je spôsobený hlavne znížením  zúčtovania transferov rozpočtu obce – rekonštrukcia ZŠ Moskovská sa každoročne odpismi z majetku znižuje. Táto položka tvorí 86,67%  stavu pohľadávok a ročne sa znižuje približne o 29 tis. eur.

    Stav záväzkov k  31. 12. 2015 bol vo výške 6 646 416,44 eur, oproti minulému roku vzrástol o 19%. Znížili sa záväzky voči dodávateľom aj iné záväzky, vyššie sú  záväzky vyplývajúce z úhrady decembrových miezd zamestnancov. Mesto už neeviduje krátkodobé finančné výpomoci, to boli vlastné prostriedky vo výške 225 tis. eur  použité na úhradu modernizácie verejného osvetlenia, ktoré sa už vrátili.  O 110 tis. eur sa zvýšilo  ostatné    zúčtovanie   rozpočtu mesta. Sú to dotácie, ktoré boli prijaté  koncom  roka, neboli vyčerpané ale sú účelovo viazané. Tieto sú zároveň vylúčené z prebytku roka 2015. Najvýznamnejší je nárast výšky dlhodobého úveru, ktorý bol prijatý zo ŠFRB vo výške 1,210 mil. eur.

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Stav  nesplatených  bankových  úverov  k  31.12.2016  bol  vo výške 5 811 341,38 eur. Jednotlivé úvery a aj záložné práva na nehnuteľnosti, ktorými mesto ručí za prijaté úvery, sú konkrétne  rozpísané v záverečnom účte.

Mesto môže prijať návratné zdroje financovania len ak splní podmienky  v zmysle  zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy. Celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov  predchádzajúceho roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady  výnosov  neprekročí 25% týchto príjmov. Do dlhu mesta sa v zmysle zákona nezapočítavajú v našom prípade záväzky z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania Pri porovnávaní hranice 25%  sa od 1. 1. 2017 sprísnili podmienky tým, že z bežných príjmov mesta sa vylučujú prostriedky, ktoré sú poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy /školstvo/. Pri tomto ukazovateli sa do splátok úverov započítavajú aj splátky úverov zo ŠFRB /istina aj výnosy, t. j. úroky/.

Mesto Spišská Belá malo sledované ukazovatele k 31. 12. 2016 takéto:  celková suma dlhu bola vo výške  40,66% skutočných bežných príjmov roku 2015 a suma ročných splátok tvorila 4,74% skutočných bežných príjmov roku 2015. Aj pri výpočte podľa prísnejších podmienok /po vylúčení príjmov školstva/ bol tento ukazovateľ vo výške 4,85%.  Tento pozitívny vývoj je spôsobený pravidelným splácaním úverov, rastom bežných príjmov mesta,   mesto podľa možností využíva na financovanie činnosti, ale napr. aj projektov,  hlavne vlastné zdroje.

 1. Podnikateľská činnosť

Podnikateľskú činnosť mesto Spišská Belá vykonáva v Regionálnom turistickom informačnom centre podľa vydaného živnostenského listu. Podľa prehľadu nákladov a výnosov je podnikateľská činnosť mesta vyrovnaná, t. j, náklady sú kryté výnosmi.

Vedľajšia hospodárska činnosť – jedáleň zariadenia opatrovateľskej služby, rovnako je vyrovnaná – náklady sú kryté výnosmi.

 1. Hodnotenie programov rozpočtu

Výdavky   rozpočtu   mesta   boli   rozdelené  do   príslušných  prog­ramov, ktoré sa členili na  podprogramy.  Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít, má defi­novaný svoj zámer a cieľ. Tieto boli na konci roka slovne a číselne zhodnotené v hodnotiacej správe za rok 2016.

      Z Á V E R

Návrh záverečného účtu mesta Spišská  Belá za rok 2016 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 uvedeného zákona.

Záverečný  účet  mesta  Spišská Belá za rok 2016 bol podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v zn. n. p.  a  § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predložený na verejnú diskusiu dňa  22. 3. 2017,  teda v zákonom stanovenej lehote spôsobom v meste obvyklým.

Riadna účtovná závierka k 31.12.2016 a hospodárenie mesta Spišská Belá za rok 2016 boli overené audítorom tak, ako to ukladajú ustanovenia § 9 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb.   o obecnom zriadení v zn. n. p.   a  § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Na základe uvedených skutočností odporúčam mestskému  zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Spišská Belá výrokom:

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

 

V Spišskej Belej dňa  20. 4. 2017

 

Ing. Slávka Tomalová

hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 


 

 

 

Najnovšie články