Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 843

Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu úveru

S T A N O V I S K O

hlavnej  kontrolórky mesta Spišská Belá k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

V zmysle § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. (ďalej len zákon č. 583/2004 Z.z.)  hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov pred ich prijatím. Z uvedeného dôvodu predkladám stanovisko k návrhu na financovanie investičného zámeru  –  projekt historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier.

Základné údaje o úvere

Druh úveru:  preklenovací úver

Veriteľ:     VÚB, a. s.

Výška úveru:   632 842,- eur

Účel úveru:   financovanie projektu historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier

Splatnosť úveru:   2 roky

Úrokové rozpätie:   12 M Euribor – 0,38%

Zabezpečenie úveru:  blankozmenka

Zákonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania

Podľa §11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodovať o prijatí úveru je vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Pravidlá používania  návratných  zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 zákona č. 583/2004 Z. z..  Podľa citovaného ustanovenia obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.  Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak sú splnené nasledovné podmienky:

a/ celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,

b/ suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov  a  suma  splátok  záväzkov    investičných  dodávateľských úverov neprekročí  v  príslušnom  rozpočtovom  roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Celkovou sumou dlhu obce sa podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Do celkovej sumy dlhu obce sa podľa ustanovenia § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.  nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu, z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu   obecných  nájomných  bytov  vo  výške  splátok  úveru,  ktorých  úhrada  je  zahrnutá v cene  ročného  nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, z návratných  zdrojov financovania prijatých  na  zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR a EÚ, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných  na  základe  medzinárodných  zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi najviac v  sume  nenávratného finančného príspevku poskytnutého  na  základe  zmluvy  uzatvorenej  medzi  obcou  a  orgánom  podľa  osobitného  predpisu.  Do  sumy splátok  sa  nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

 Údaje mesta Spišská Belá, z ktorých sa vychádza pri preverovaní dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania:

 Celková suma dlhu (bez ŠFRB) ku dňu 30. 4. 2017:                                                                     1 983 362,79  eur    

 Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2016:                                                                     5 038 864,76 eur

 Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2016 bez príjmov

z rozpočtu iného subjektu verejnej správy                                                                                              3 411 608,66 eur

 Celková suma ročných splátok na rok 2017                                                                                   360 536,96 eur  

Overenie dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania:

          1. Výpočet % celkovej sumy dlhu

Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok 2016 predstavujú sumu     5 038 864,76 eur,

z toho 60% je   3 023 318,86 eur.

Celková suma dlhu mesta k 30. 4. 2017 je vo výške  1 983 362,79

Celková suma dlhu mesta k 30. 4. 2017 predstavuje   39,36%  skutočných  bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

          2. Ukazovateľ splátok k 30. 4. 2017

25% zo sumy 3 411 608,66 eur  =    852 902,17 eur

Suma  splátok   k  30. 4. 2017   je   360 536,96 eur

Suma  splátok  predstavuje  k 30. 4. 2017   10,56%  skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka bez  príjmov z rozpočtu iného subjektu verejnej správy

Ukazovateľ splátkovej rezervy k 30. 4. 2017  –  (25% – 10,56%)             492 365,21 eur

V    tejto  súvislosti  je  potrebné  poznamenať,  že    hlavný kontrolór  v  súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. skúma  iba   dodržanie   podmienok

na prijatie návratných zdrojov financovania, v tomto stanovisku neskúma objem, rentabilitu úveru, charakter a skladbu investičných akcií, ich rozpočtový náklad, návratnosť a pod.

Záverečné stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu  návratných zdrojov financovania:

Na základe predložených údajov a výpočtov konštatujem, že mesto Spišská Belá spĺňa podmienky uvedené v §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. a v roku 2017 môže návratné

zdroje financovania vo výške  632 842,- eur prijať.

 

V Spišskej Belej, dňa 30. 5. 2017

Ing.  Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka

 

Najnovšie články