Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 449

Správa o výsledku kontrol k 28. 10. 2021

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som na zasadnutí mestského zastupiteľstva predložila  správu o výsledkoch  ukončených kontrol.  Kontroly boli vykonané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021:

  • kontrola dodržiavania platnej legislatívy, interných smerníc a zmluvných podmienok pri realizácii, financovaní a účtovaní investičnej akcie: Komunitné centrum v Spišskej Belej

Investičná akcia:     „Komunitné centrum v Spišskej Belej“                                                                                              Hodnota akcie:         400 420,00 eur                                                                                                                                              Zdroj financovania:  EU: 281 261,59 eur, ŠR: 33 089,59 eur, vlastné prostriedky: 85 518,82 eur  Zhotoviteľ stavby:    EKO SVIP, s. r. o., Ovocinárska 48, 083 01  Sabinov                                                              Stavebný  dozor:       Ing. Ján Trebuňa, Spišské Hanušovce                                                                                                  Technický dozor mesta:    Ing. Radoslav Kalafut, zamestnanec odd. investícií a výstavby MsÚ                Subdodávateľ:          eFamily, výrobné družstvo Dubovica (okná, dvere), K&K Systems, s. r. o.,   Košice (elektroinštalácia), MART SYSTEM s. r. o. Veľký Šariš (vykurovanie, zdravotechnika), SEBA trade s. r. o., Zborov (interiérové  dvere),  BanySTAV s. r. o., Stará Ľubovňa (zateplenie fasády)

Mesto Spišská Belá  zaradilo do plánu investičných akcií na rok 2017 –  pripraviť projektovú dokumentáciu na  vybudovanie komunitného centra, pôvodne prístavba alebo nadstavba za budovou knižnice,  v roku 2018 plánované ako  samostatná stavba. Mestské zastupiteľstvo v roku 2018 schválilo zámer mesta vybudovať Komunitné centrum pri kolkárni, podanie žiadosti onenávratný finančný príspevok a zabezpečenie financovania akcie.  V príprave investičnej akcie, príprave financovania a verejnom obstarávaní neboli kontrolou zistené nedostatky, alebo porušenia interných, alebo  všeobecne záväzných ustanovení.  Pri výstavbe vznikli nevyhnutné dodatočné náklady na základanie stavby, tieto muselo mesto hradiť z vlastných zdrojov.

Zhrnutie výsledku financovania stavebných prác:

Komunitné centrum Zmluva o NFP Po verejnom obstarávaní Navýšenie ceny (základy) Konečný stav projektu

po VO,  fakturácii  a kontrolách

Celková cena majetku
Spolu 349 923,29   341 988,61 385 928,00 379 023,00 400 420,00
Dotácia z EÚ (85 %) 297 434,80 290 690,30 287 130,83 281 261,59 281 261,59
Dotácia ŠR

(10 %)

34 992,33 34 198,90 33 780,10 33 089,59 33 089,59
Prostriedky mesta 17 496,16 17 099,41 65 017,07 64 671,82 86 068,82

Projekt bol financovaný Ministerstvom vnútra SR v priebehu stavby. Na základe predkladaných žiadostí mesta  zasielalo  finančné prostriedky priebežne na účet. Všetky prostriedky v celkovej sume 314 351,18 eur boli mestu zaslané.

Kontrolou bolo zistené, že oproti projektu bolo dobudované odvetranie WC pre imobilných, aby bola splnená podmienka pre užívanie stavby z Kolaudačného rozhodnutia zo dňa 25. 1. 2021.  Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. pri budove vybudoval aj okapový chodník v celkovej hodnote 1 026,01 eur bez DPH, cena s DPH je 1 231,21 eur.  Z dôvodu ochrany stavby pred vlhkom, po dohode s technickým dozorom stavby,  bolo vyspravené ukončenie izolácie, vyhĺbená ryha, zasypaná kamenivom, uložené obrubníky.  Nedostatok – chýbajúca objednávka, bol zo strany mesta odôvodnený tým, že sa ešte čakalo na prípadné drobné nedostatky, aby sa vyspravili v rámci údržby. Objednávka zo strany mesta bude  vystavená, aby dodávateľ mohol fakturovať.

  • kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov   mesta  k  30. 9. 2021

  V roku 2021 vyrubilo mesto  miestne dane v celkovej výške  208 381,60 eur, miestny poplatok za odpady vo výške 221 358,74 eur,  stav predpisov je k 30. 9. 2021.

V tabuľke uvádzam kumulatívne prehľad o stave nedoplatkov na  miestnych daniach a  poplatku za odpady v meste od 31. 12. 2014  do  30. 9. 2020.

    NEDOPLATKY                      SPOLU                   Z TOHO:    DANE                   POPLATOK
       31. 12. 2014                        47 373,75                                    9 938,10                   37 435,65
       31. 12. 2015                        46 670,09                                    8 009,47                   38 660,62
       31. 12. 2016                        49 067,02                                    7 400,71                   41 666,31
       31. 12. 2017                        48 327,28                                    8 570,26                   39 757,02
       31. 12. 2018                        47 017,37                                    6 781,09                   40 236,28
       31. 12. 2019                        35 790,38                                    3 709,87                   32 080,51
       31. 12. 2020                        39 873,17                                    3 832,26                   36 040,91
       30.  9.  2021                        76 845,31                                   10 842,62                  66 002,69

Mesto, správca dane, využíva rôzne spôsoby vymáhania nedoplatkov. Vymáhanie prostredníctvom súdneho exekútora v porovnaní s poplatkami nie je efektívne.  Aj preto v roku 2021 v 26 prípadoch bol využitý spôsob exekúcie na zadržanie vodičských preukazov. Napriek tomu sú v evidencii dlžníci, ktorí nezaplatili poplatok TKO  od roku 2011. Významný nárast  nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady znamená, že mesto z vlastných prostriedkov hradí činnosti nakladania s komunálnym odpadom (zmesovým, biologicky rozložiteľným, triedeným ….).

Na zvýšenie účinnosti vymáhania nedoplatkov, hlavne za miestny poplatok za odpady,  je potrebné zo strany mesta prijať nové, účinné opatrenia.  aj vzhľadom na pripravovanú zmenu na množstevné sledovanie vývozu odpadov.

 

 

Najnovšie články