Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 541

Správa o výsledkoch kontrol 4. 7. 2017

      Správa z vykonanej kontroly

      Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som dňa 4. 7. 2017 predložila  mestskému  zastupiteľstvu správu  o  výsledku  kontroly  vykonanej na  základe schváleného plánu kontrol na I. polrok 2017:

  • kontrola povinnosti verejného obstarávania a postup v Mestskom podniku Spišská Belá, s.r.o.

Kontrolu som zaradila do plánu kontrol z vlastného podnetu podľa skutočností zistených pri predchádzajúcej kontrole v obchodnej spoločnosti.

Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d/ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. na vyžiadanie nepredložila ku kontrole žiadnu dokumentáciu o vykonaní úkonov o verejnom obstarávní v zmysle platného zákona.

Pri kontrole zameranej na rok 2016 boli zistené porušenia zákona napríklad v týchto prípadoch:

– zadanie  stavebných prác dodávateľovi –  spoločnosť Remeslá Belá spol. s r. o. v celkovej hodnote 34 446,74 eur bez DPH /

–  zadanie stavebných prác rovnakému dodávateľovi v celkovej hodnote 61 114,66 eur bez DPH

– nákup bežne dostupného tovaru – zámková dlažba, obrubníky, do spoločnosti KLARTEC, spol. s r. o., Trnava, celkový objem nákupu v roku 2016 bol 22 959,49 eur bez DPH

Na základe zistených skutočností konštatujem, že Mestský podnik Spišská Belá, s .r. o. nedodržiava zákon o verejnom obstarávaní. Pre nápravu tohto stavu  som navrhla spoločnosti prijať a dodržiavať základné opatrenia – smernicou si upraviť spôsob a postup pri verejnom obstarávaní a poveriť zamestnanca, ktorý bude zodpovedný za zadávanie zákazok v súlade s prijatými pravidlami. Námietky k zisteným nedostatkom a prijatým opatreniam zo strany spoločnosti  neboli v určenej lehote podané.

 

Najnovšie články