Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 517

Správa o výsledkoch kontrol 26. 4. 2017

     Správa z vykonanej kontroly

 

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som dňa 26. 4. 2017 predložila  mestskému  zastupiteľstvu správu  o  výsledku  kontrol  vykonaných na  základe schváleného plánu kontrol na I. polrok 2017:

 

  • kontrola hospodárenia v spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o.   v roku 2016

Pri kontrole predložených dokladov, účtovníctva a evidencií boli zistené nedostatky v hospodárnom používaní prostriedkov spoločnosti v týchto prípadoch:

  1.   Pri používaní telefónov boli do nákladov zaúčtované aj prijaté služby, ktoré súviseli s osobnou spotrebou zamestnancov – spoločnosť neoprávnene zaúčtovala do nákladov „služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa“ vo výške 19,80 eur. Ďalej boli do nákladov zaúčtované výdavky za „služby cez mobil“ v celkovej výške 102,02 eur. Tieto neboli doložené dokladmi, ktoré by preukazovali oprávnenosť a súvislosť s podnikaním spoločnosti.

     Nakoľko v týchto prípadoch došlo aj porušeniu ustanovení zákona o dani z príjmov a DPH a výdavky súvisia s osobnou spotrebou zamestnancov, navrhujem zaplatiť neoprávnene použité prostriedky do pokladne spoločnosti a zaviesť jednotný systém na používanie služobných telefónov.

  1. Ďalšie náklady, ktoré považujem za nehospodárne vynaložené:
  • Za obdobie 1. 1. 2016 – 23. 6. 2016 bolo 2x zaplatené poistné za súbor vozidiel, naviac zaplatené bolo 737,11 eur /spoločnosť menila poisťovňu a nevypovedala včas zmluvu o poistení, preto bolo potrebné doplatiť poistné/
  • Pokuta za neplatnú STK na prívesnom vozíku vo výške 165,00 eur
  • Poplatok za zverejnenie služieb, resp. reklamné činnosti na webových stránkach spolu vo výške 612,00 eur /nepovinné poplatky/

Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov zahŕňa aj odporúčanie venovať zvýšenú pozornosť nákladom, ktoré nie sú pre spoločnosť povinné a zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť pri nakladaní s prostriedkami.

      

 

 

Najnovšie články