Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 508

Správa o výsledkoch kontrol 2.3.2017

Správa z vykonaných kontrol

Mestskému zastupiteľstvu predkladám podľa    ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. správu o výsledkoch kontroly.  Na  zasadnutí mestského zastupiteľstva   dňa 2. 3. 2017  som predložila správu  o  výsledku  kontrol  vykonaných na  základe schváleného plánu kontrol na II. polrok 2016 a I. polrok 2017:

  • kontrola platenia nájomného, záväzkov a pohľadávok v kapitole byty a nebytové priestory

     Kontrola bola vykonaná s cieľom preveriť stav, evidenciu a vymáhanie nájomného a  sledovať vývoj nedoplatkov. Zistila som, že stav nedoplatkov pri nebytových priestoroch je uspokojivý, do konca roka sú nájmy splatené. Jeden subjekt, ktorý už nie je v našich priestoroch, spláca svoj dlh vo výške 1 920 eur v 200 eurových splátkach. Nebytové priestory prenajímame 26 podnikateľom, ročné nájomné je vo výške 60 500 eur. Mesto prenájíma 210 bytov, všetky sú v súčasnosti obsadené, ročné nájomné je predpísané vo výške 236 550 eur.       K 31. 12. 2016 evidujeme nedoplatok vo výške 39 467 eur, takmer rovnaký, ako v minulom roku. Aktuálne nájomné sa spláca, prípadné nedoplatky sa riešia výzvami, splátkovými kalendármi, ale aj výpoveďami z nájmu. Ak je to možné, dlžníkov mesto zamestná a zaviaže ich splatiť si záväzky. Problematické je splatenie okolo 11 tis. eur, tento dlh je po bývalých nájomníkoch, ktorí sú buď v platobnej neschopnosti alebo ich pobyt je neznámy. Aj na základe prijatých opatrení z prechádzajúcej kontroly sa zaviedla evidencia nájomného v účtovnom programe , čo zvýšilo prehľadnosť a spoľahlivosť evidencie.

 

  • kontrola  hospodárenia s finančným prostriedkami a majetkom mesta v roku 2015    

             v Základnej škole M. R. Štefánika

 

Kontrolou bolo preverené hospodárenie v základnej škole  v roku 2015.  Neboli zistené nedostatky, škola hospodárila s verejnými prostriedkami hospodárne, efektívne, a v súlade s rozpočtom a príslušnými právnymi predpismi.

 

  • kontrola  žiadostí o poskytnutie riadnych i mimoriadnych dotácií a záverečných    

             zúčtovaní čerpania týchto dotácií, ktoré boli  poskytnuté mestom na rok 2016

 

V súvislosti s pripravovaným návrhom na schválenie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2017, na verejnoprospešnú činnosť,  som prekontrolovala splnenie povinných náležitostí zo strany žiadateľov. Všetci žiadatelia, ktorým bola poskytnutá  dotácia na rok 2016, dodržali postup a splnili povinné náležitosti, ktoré sa vyžadujú pri podaní žiadosti a rovnako v stanovenom termíne predložili vyúčtovanie čerpania. Pri kontrole som nezistila nedostatky, ktoré by mali za následok vrátenie dotácie, resp. jej časti.

 

Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka

Najnovšie články