Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 472

Správa o výsledkoch kontrol 1. 6. 2017

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v  zn. n.  p.   som dňa 1. 6. 2017,  na zasadnutí mestského zastupiteľstva,  predložila  správu  o  výsledku  kontrol, ktoré boli  vykonané na  základe schváleného plánu kontrol na I. polrok 2017:

  • kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole zverejňovania podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Kontrolu som vykonala v  mestských obchodných spoločnostiach –

Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.

Pri kontrole, ktorá bola ukončená 8. 4. 2016 bolo zistené, že spoločnosti si neplnia svoju povinnosť – zverejňovať zmluvy, objednávky, faktúry. Na odstránenie nepriaznivého stavu boli prijaté opatrenia, tieto však neboli splnené. Spoločnosti majú jednu webovú stránku, v súčasnosti je neprístupná. Riaditeľ spoločností uviedol, že dôvodom je práve nahrávanie povinných údajov.

Opatrenia ostávajú v platnosti a preverím ich splnenie v budúcnosti.

  • kontrola hospodárenia v spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá, s.r.o. v roku 2016

Pri kontrole predložených dokladov, účtovníctva a evidencií neboli zistené nedostatky v hospodárení spoločnosti.  Preverená bola oprávnenosť nákladov súvisiacich s pestovnou a lesníckou činnosťou, so službami, ktoré pre Lesy Mesta Spišská Belá, s.r.o. vykonáva Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.,  ceny, za ktoré sa predáva drevo,  ale aj ceny dodávaných služieb, ďalej  plány ťažby aj zalesňovania a ďalšie súvisiace činnosti.

 

Najnovšie články