Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 459

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

S p r á v a

o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2016

 

        Mestskému   zastupiteľstvu   v   Spišskej  Belej  som na jeho zasadnutí dňa 9. 2. 2017 predložila správu   o   kontrolnej  činnosti  podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. e/ zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

      Kontrolnú činnosť som v roku 2016 vykonávala v súlade so  zákonom o obecnom zriadení a  podľa plánov kontrolnej činnosti, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom na I. a II. polrok 2016.  O výsledkoch kontrol som priebežne  predkladala správy na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Spolu 14  kontrol bolo vykonaných na mestskom úrade, v rozpočtových organizáciách zriadených mestom, v mestskej obchodnej spoločnosti a v právnických osobách, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. Dve kontroly sú ešte neukončené –    kontrola platenia nájomného, záväzkov a pohľadávok za byty a nebytové priestory v meste k  30. 9. 2016 a splnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly a tiež kontrola hospodárenia v Základnej škole M. R. Štefánika.

Prvé dve kontroly som urobila v mestských obchodných spoločnostiach, zamerané boli na   dodržiavanie ustanovení zákona o slobode informácií – zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. tieto povinnosti nedodržiavali, po kontrole boli prijaté opatrenia na nápravu stavu.  Upozornila som hlavne na problémy, ktoré by mohli vzniknúť napr. pri následných  kontrolách plnenia podmienok úspešných projektov, ale aj napr. neplatnosť nezverejnených zmlúv podľa Občianskeho zákonníka.

Plnenie prijatých opatrení z kontroly č. 3/2015 som kontrolovala v Mestskom podniku Spišská Belá s.r.o. – oprávnenosť nákladov zaúčtovaných v roku 2014.   Opatrenia boli zrealizované, boli správne, účinné a ich splnením sa nedostatky zistené pri kontrole odstránili.

     Pri kontrole dodržiavania  zákona č. 283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách  a súvisiacich predpisov v roku 2015 bolo zistené, že Mesto Spišská Belá dodržiava ustanovenia  zákona č. 283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.  296/2014 Z.z. o sumách stravného.

Cieľom kontroly dotácií poskytnutých mestom bolo preveriť účelnosť, hospodárnosť a čas použitia prostriedkov pre MŠK SLAVOJ Spišská Belá  v  roku 2015.  V čase kontroly boli  doplnené všetky doklady o použití prostriedkov, preto neboli prijaté opatrenia o vrátení prostriedkov.

Ďalšie kontroly boli zamerané na  hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v našich školských zariadeniach v roku 2015. V Základnej škole J. M. Petzvala, v Materskej škole Mieová 1 a v Základnej umeleckej škole Spišská Belá neboli zistené nedostatky.  S prostriedkami a majetkom hospodária povinné osoby hospodárne, efektívne, účelne a v súlade s rozpočtom a súvisiacimi predpismi.

Kontrolou prijatých opatrení v Materskej škole Mierová 1 na odstránenie nedostatkov vo zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok bolo preverené, že chýbajúce dokumenty boli dohraté a zverejnené a aktuálne informácie  boli priebežne zverejňované v zmysle zákona.

Každoročne kontrolujem stav nedoplatkov na daniach a poplatkoch.  V priebehu roka 2016 sa prvýkrát podarilo znížiť aj nedoplatky na poplatku za TKO. Pozitívny vývoj v platení miestnych daní, kde je stav nedoplatkov k 18. 11. 2016 vo výške 15 430,24 eur,  sa prejavil aj  pri platení za vývoz TKO, kde je stav nedoplatkov k 18. 11. 2016 vo výške 46 362,45 eur, čo je o 3,5 tis. Eur menej oproti roku 2015.  Spolu daňovníci uhradili celú vyrubenú sumu za rok 2016 vo výške 304 956,78 eur a časť nedoplatkov z minulých rokov približne vo výške 17 tisíc eur.

Predmetom kontroly použitia kapitálových prostriedkov v roku 2015 bolo preveriť dodržanie platných prepisov, hospodárnosti a efektívnosti  použitých  finančných  prostriedkov  súvisiacich s  vybraným investičnými akciami –  rekonštrukcia cintrínskeho múra na starom cintoríne – 1. etapa,  vybudovanie  prechodov  pre  chodcov v  Spišskej Belej a  nové oplotenie na cintoríne v Spišskej Belej. Pri kontrole boli preverené účtovníctvo v kontrolovanom   období,  všetky súvisiace  účtovné  a  iné  doklady,  evidencie, rozpočet. Nedostatky neboli zistené.

Pri  kontrole 7 vybraných projektov mesta, kde sme podali  žiadosti o poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu za rok 2015, som kontrolovala dodržanie súladu postupov pri jednotlivých projektoch so súvisiacimi predpismi a zákonmi.  Vybrala som projekty, kde nebola vykonaná externá kontrola, nedostatky neboli zistené.

Cieľom  ďalšej kontroly bolo  preveriť   povinné  zverejňovanie   informácií  zo   strany mesta  podľa zákona  o slobodnom prístupe k informáciám. Kontrolou bolo zistené, že nie sú zverejňované všetky povinné informácie, preto boli navrhnuté opatrenia tak, aby  na úradných tabuliach i na webovej stránke mesta  boli zverejňované aj zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, s uvedením hlasovania jednotlivých poslancov a údaje o dochádzke poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva.

Priebežnou kontrolou evidencie a vybavovania sťažností, petícií a podnetov občanov v roku 2016 neboli zistené nedostatky – žiadna sťažnosť, petícia alebo podnet v tomto období neboli podané.

 

V roku 2016 som vypracovala a predložila mestskému zastupiteľstvu odborné stanoviská k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2015,  k návrhu  rozpočtu mesta na rok 2017 s výhľadom na roky  2018 – 2019, návrh plánu kontrolnej činnosti na  II. polrok 2016 a  I. polrok 2017. Priebežne som kontrolovala plnenie uznesení mestského zastupiteľstva a informovala o vykonaných kontrolách. Zúčastňovala som sa školení a pracovných stretnutí sekcie  Združenia hlavných kontrolórov Slovenska aj odbornej konferencie, kde sa riešili aktuálne otázky kontroly v samospráve.

 

Spracovala: Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 

 

 

Najnovšie články