Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 440

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na II. polrok 2017

V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som dňa 4. 7. 2017 predložila na rokovanie mestského zastupiteľstva Spišskej Belej  návrh plánu kontrolnej činnosti  na II. polrok 2017.

Kontrola   zákonnosti,  účinnosti,   hospodárnosti   a     efektívnosti  pri  hospodárení  a  nakladaní s majetkom mesta  bude  vykonaná   v  subjektoch   podľa  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

      1.  Pravidelné kontroly

Kontrola plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

      2.   Zameranie kontrol

Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v Materskej škole Spišská Belá, rok 2016

Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v Základnej škole  J. M. Petzvala, rok 2016

Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v Základnej škole M. R. Štefánika, rok 2016

Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v Základnej umeleckej škole Spišská Belá, rok 2016

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta – Zariadenie opatrovateľskej služby, rok 2016

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov mesta  k  30. 9. 2017

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania nájomného, záväzkov a pohľadávok v kapitole byty a nebytové priestory k 30. 9. 2017

Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov z kontroly č.  14/2016 – povinné zverejňovanie informácií zo strany mesta podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v zn. n. p.

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií  a  podnetov občanov v roku 2017

     3. Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri svojej činnosti

     4. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

Vypracovanie  stanoviska  k návrhu  rozpočtu  mesta   Spišská Belá   na  rok 2018

Vypracovanie  návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  na  I. polrok  2018

Správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

 

Poradie jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností zo strany kontrolného orgánu, alebo zo strany kontrolovaných subjektov.

 

Spracovala: Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá                                                                                        Dňa:  22. 5. 2017

Zverejnené na úradnej tabuli mesta aj na internetovej stránke od  22. 5. 2017 do 20. 6. 2017.

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom rokovaní dňa 4. 7. 2017 prijalo uznesenie č. 137/2017, ktorým schválilo plán činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Belá na 2. polrok 2017.

Najnovšie články