Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 453

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na I. polrok 2017

 

V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie mestského zastupiteľstva Spišskej Belej  návrh plánu kontrolnej činnosti  na I. polrok 2017.

Kontrola   zákonnosti,  účinnosti,   hospodárnosti   a     efektívnosti  pri  hospodárení  a  nakladaní s majetkom mesta  bude  vykonaná   v  subjektoch   podľa  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

  1. Pravidelné kontroly

Kontrola plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií  a  podnetov občanov v roku 2017

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

 

  1.   Zameranie kontrol

Kontrola hospodárenia v spoločnosti Mestský podnik Spišská  Belá s. r. o.. v roku 2016

Kontrola hospodárenia v spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. v roku 2016

Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov z kontroly č. 2016/1/1551  – zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v zn. n. p.  v spoločnosti  Mestský podnik Spišská Belá s. r. o.

Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov z kontroly č. 2016/3/1552 – zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v zn. n. p.  v spoločnosti  Lesy Mesta  Spišská Belá s. r. o.

Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v meste Spišská Belá

 

  1. Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

 

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri svojej činnosti

 

  1. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016

Vypracovanie a predloženie informatívnej správy o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016

Vypracovanie  stanoviska  k návrhu  záverečného  účtu  mesta  Spišská Belá  za  rok 2016

Vypracovanie  návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  na  II. polrok  2017

Správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení

 

 

Poradie jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností zo strany kontrolórky, alebo zo strany kontrolovaných subjektov.

 

 

V Spišskej Belej, dňa 23. 11. 2016

 

 

Ing. Slávka Tomalová

hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli mesta aj na internetovej stránke od 25. 11. 2016 do 14. 12. 2016.

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej prijalo dňa 14. 12. 2016 uznesenie č. 233/2016,  ktorým schválilo plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.

Najnovšie články