Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 289

Plán kontrol na II. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na II. polrok 2022

V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som predložila  na rokovanie mestského zastupiteľstva Spišskej Belej  návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.   Mestské zastupiteľstvo dňa 14. 7. 2022 uznesením č. 99/2022 tento návrh schválilo.

Kontrola   zákonnosti,  účinnosti,   hospodárnosti   a     efektívnosti  pri  hospodárení  a  nakladaní s majetkom mesta  bude  vykonaná   v  subjektoch   podľa  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

  1. Pravidelné kontroly

Kontrola plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií  a  podnetov občanov v roku 2022

  1. Tematicky zamerané kontroly

Ukončenie rozpracovaných kontrol z I. polroka 2022

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania pohľadávok na nájomnom za prenajaté pozemky mesta   k   31. 12. 2021

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov mesta  k  30. 9. 2022

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania nájomného, záväzkov a pohľadávok v kapitole byty a nebytové priestory k 30. 9. 2022

  1. Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané z podnetu primátora a na návrh poslancov na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej ak vec neznesie odklad

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri svojej činnosti 

  1.    Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov, ďalšia činnosť

 Vypracovanie  stanoviska  k návrhu  rozpočtu  mesta  Spišská Belá  na  rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025

Vypracovanie  návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  na  I. polrok  2023

Správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo

Účasť na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej, na zasadnutiach Združenia hlavných kontrolórov Slovenskej republiky

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce

Poradie jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností zo strany kontrolného orgánu, alebo zo strany kontrolovaných subjektov.

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli mesta aj na internetovej stránke od  14. 6. 2022.

 

 

Spracovala: Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 

 

Najnovšie články