Verejná vyhláška “Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov”

Spoločnosť Davies s. r. o., Nezábudkova 5, 821 02  Bratislava, ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s., ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona o energetike   v y z ý v a   formou verejnej vyhlášky všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy za rešpektovania platných legislatívnych predpisov.

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné práce vykonať je 30.09.2019.

V prílohe zverejňujeme aj upozornenie na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 15 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že vlastník a užívateľ pozemkov danú povinnosť v uvedenom termíne nezrealizuje, poverený poskytovateľ služieb vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle zákona o energetike.

Kontaktná osoba pre viac informácií: Matúš Kubek, 0918 555 871

Názov prílohy Odkaz
Verejná vyhláška_výzva_stromy_VSD Stiahnuť
upozornenie Stiahnuť
výzva na vykonanie výrubu_okliesnenie stromov Stiahnuť
oznámenie Stiahnuť
V215 Sp.Belá 1 Stiahnuť
V215 Sp.Belá Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X