Úradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia – IBV Hraničná ulica

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Peter Zibura – primátor mesta, týmto v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, verejnou vyhláškou zverejňuje rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia.

Navrhovateľ IBV Strážky s.r.o.,   so sídlom Suchá hora 42, 060 01 Kežmarok, v zastúpení Dávid Havira, trvale bytom Suchá hora 42, 060 01 Kežmarok (ďalej len ,,navrhovateľ“), podal dňa 15.07.2022 návrh na zmenu územného rozhodnutia pre stavbu „IBV Hraničná ulica“, na pozemkoch s parc. č. KN-C 6833/37, 6833/34 a 6833/38  v k. ú. Kežmarok a 1255/1 , 1257/1 , 1258/1, 1259, 1260 , 1262/1 , 1262/2 , 1277/1 , 1291/2 , 1291/4 , 1292/1, 1295/9, 1295/7, 1295/8, 396/2, 1290/1, 1299/10, 1290/14 v k.ú. Strážky. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene územného rozhodnutia.

Názov prílohy Odkaz
Zmena_UR - Havira_IBV Hraničná Stiahnuť
v.č.1. Situácia č.1. Stiahnuť
v.č.2.Situácia č.2. Stiahnuť
Najnovšie články