Úradná tabuľa
Počet zobrazení 192

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania zmeny územného rozhodnutia – IBV Hraničná ulica

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Peter Zibura – primátor mesta, týmto v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, verejnou vyhláškou zverejňuje oznámenie o začatí zmeny územného  rozhodnutia a upustenie od ústneho pojednávania.

Navrhovateľ IBV Strážky s.r.o.,   so sídlom Suchá hora 42, 060 01 Kežmarok, v zastúpení Dávid Havira, trvale bytom Suchá hora 42, 060 01 Kežmarok (ďalej len ,,navrhovateľ“), podal dňa 15.07.2022 návrh na zmenu územného rozhodnutia pre stavbu „IBV Hraničná ulica“, na pozemkoch s parc. č. KN-C 6833/37, 6833/34 a 6833/38 (MUBEA) v k. ú. Kežmarok a 1255/1 (SVP), 1257/1 (AGROSTAV), 1258/1, 1259, 1260 (ŽSR), 1262/1 (IBV), 1262/2 (Havira), 1277/1 (SSC), 1291/2 (Havira), 1291/4 (IBV), 1292/1 (Mesto), 1295/9, 1295/7, 1295/8, 396/2, 1290/1, 1299/10, 1290/14 (IBV) v k.ú. Strážky. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene územného rozhodnutia.

 

Názov prílohy Odkaz
Oznamenie o zacati zmeny ÚR - Havira (verejná vyhláška) Stiahnuť
v.č.1. Situácia č.1. Stiahnuť
v.č.2.Situácia č.2. Stiahnuť
Najnovšie články