Úradná tabuľa
Počet zobrazení 374

Verejná vyhláška: Oznámenie o novom prejednaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia a upustenie od ústneho pojednávania „Výrobno – skladovacia hala 2 – Spišská Belá“

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, týmto v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, verejnou vyhláškou zverejňuje oznámenie o začatí územného konania.

Navrhovateľ Baliarne obchodu a.s. Poprad, so sídlom Hraničná 664/16, 058 01 Poprad v zastúpení Goldeck, s.r.o., so sídlom Dvojkrížna 9, 811 01 Bratislava a menovite Ing. Jaroslav Mezencev, trvale bytom Tolstého 20, 040 01 Košice (ďalej len ,,navrhovateľ“), podali dňa 19.01.2022 úpravu návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „Výrobno – skladovacia hala 2 – Spišská Belá“, pozemkoch KN-C s parc. č. 272/1, 271/1, 271/2 a 271/5 v  k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Po prejednaní návrhu mesto Spišská Belá- stavebný úrad vydal rozhodnutie č. j. MÚSB-2021/SÚ/6525-05 zo dňa 16.08.2021. Predmetné rozhodnutie bolo zrušené a vrátené na nové prejednanie rozhodnutím Okresného úradu v Prešove, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-PO-OVBP2-2021/041347-003 zo dňa 13.12.2021.

Názov prílohy Odkaz
Oznamenie o zacati UK - Baliarne Stiahnuť
02. Situácia v JTSK_4 Stiahnuť
Najnovšie články