Územné rozhodnutie Dobudovanie súvisiacej infraštruktúry k cyklotrasám v regióne Belianskych Tatier

Navrhovateľ Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, IČO 325 518 (ďalej len ,,navrhovateľ“) podal dňa 07.08.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „Dobudovanie súvisiacej infraštruktúry k cyklotrasám v regióne Belianskych Tatier“ na pozemku KN-C 6154/9, 6244/3, 16740, 16737, 16733, 16736, 6154/8 a KN-E parc. č. 6379/1 v k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Dňa 20.09.2017 mesto Spišská Stará Ves ako príslušný správny orgán vydal pre tento návrh územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby je odoslané aj formou verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Spišská Belá a internetovej úradnej tabuli.

Názov prílohy Odkaz
Verejna_Uzemne_rozhodnutie_Beliansky rybnik Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X