Územné rozhodnutie – Cyklistický chodník Strážky – Spišská Belá 2. etapa

Navrhovateľ Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, IČO 325 518 (ďalej len ,,navrhovateľ“) podal dňa 25.07.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „Cyklistický chodník v úseku Strážky – Spišská Belá  v rozsahu od km 0,839 do 2,916 km“ na pozemku KN-E 14953/6, KN-E 8315/1, KN-C 18908, KN – C 18906, KN-C 18907, KN-C 18889, KN-C 18821, KN-E 9767, KN-E 14931/1, KN-E 9768 k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Dňa 07.09.2017 mesto Spišská Stará Ves ako príslušný správny orgán vydal pre tento návrh územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby je odoslané aj formou verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Spišská Belá a internetovej úradnej tabuli.

Názov prílohy Odkaz
Územné rozhodnutie - Cyklistický chodník Strážky-Spišská Belá 2. etapa Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X