Úradná tabuľa
Počet zobrazení 182

Upozornenie na dodržiavanie zákonnej povinnosti poskytnúť údaje z evidencie pozemkov

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Peter Zibura – primátor mesta, týmto v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, verejnou vyhláškou zverejňuje upozornenie Okresného úradu Kežmarok, Pozemkového a lesného odboru, zn. OU-KK-PLO-2023/002625-002 zo dňa 10.01.2023, ktoré bolo Mestu Spišská Belá doručené dňa 13.01.2023, na dodržiavanie zákonnej povinnosti poskytnutia údajov z evidencie pozemkov v zmysle § 14 ods. 2 a 3 Zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, podľa prílohy.

Názov prílohy Odkaz
verejná vyhláška_zverejnenie Stiahnuť
upozornenie OÚKK, Pozemkový a lesný odbor Stiahnuť
Najnovšie články