Úradná tabuľa
Počet zobrazení 893

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Peter Zibura – primátor mesta, ako dotknutá obec informuje podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“) verejnosť o zaslaní rozhodnutia vydaného v zisťovacom Okresným úradom Kežmarok, odborom starostlivosti o životné prostredie, ktorým bolo ukončené zisťovacie konanie o posudzovaní zámeru ,,Zber a výkup odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov, batérií a akumulátorov“ v existujúcej prevádzke v k. ú. Spišská Belá. Navrhovateľom je KOVOZBER, s.r.o., so sídlom Radlinského 28, 052 01  Spišská Nová Ves, IČO: 31 633 404.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je sprístupnené tiež na informačnom portáli rezortu Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/

Názov prílohy Odkaz
zverejnenie Kovozber Stiahnuť
rozhodnutie Stiahnuť
Najnovšie články