Úradná tabuľa
Počet zobrazení 372

Rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní – EBA, s. r. o., Spišská Belá

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutá obec informuje podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejnosť o zaslaní rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Sekciou posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie, k zmene navrhovanej činnosti ,, EBA, s. r. o., Spišská Belá – zariadenie na nakladanie s odpadmi“  navrhovateľom ktorej je EBA, s. r. o., Rusovská cesta 1, 851 01  Bratislava, IČO: 31 376 134.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je sprístupnené tiež na informačnom portáli rezortu Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/eba-s-r-o-spisska-bela-zariadenie-na-nakladanie-s-odpadmi

Názov prílohy Odkaz
zverejnenie_zisť.kon._EBA, s. r. o. Stiahnuť
rozhodnutie_MŽPSR_EBA,s.r.o. Stiahnuť
Najnovšie články