Úradná tabuľa
Počet zobrazení 347

Informácia o voľnom pracovnom mieste v ZŠ M. R. Štefánika

 

V zmysle § 84 a odsek. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických  

zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov

zamestnávateľa

Základná škola M. R. Štefánika, Spišská Belá
Adresa, miesto

výkonu práce

Štefánikova 19, 059 01 Spišská Belá
Kontakt PaedDr. Ľudovít Gumulák, riaditeľ školy

052/ 4591385, riaditelzsstefsbela@gmail.com

Kategória

zamestnanca

Učiteľ 2. st. s aprobáciou SJL – HUV, príp. TŠV
Kvalifikačné

predpoklady

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Požadované

doklady

•     žiadosť

•     podpísaný štruktúrovaný životopis

•     súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 18/2018 Z.z.

•     motivačný list

•     fotokópie dokladov o vzdelaní

•     čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Iné požiadavky •     ovládanie štátneho jazyka

•     práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel,

Microsoft Power Point, práca s internetom),

•     spoľahlivosť

•     komunikatívnosť

•     prax vítaná

Informácia o

plate

•     V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov platnej od 1.1.2020 v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Termín

nástupu

09/2022
Pracovné

podmienky

•     Pracovný pomer na dobu neurčitú

•     100 % úväzok

Ďalšie informácie

  • požadované dokumenty doručiť‘ do 30.06.2022 na  email:

riaditelzsstefsbela@gmail.com

  • vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor
Najnovšie články