hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 444

Zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK (21. jún 2021)

Dňa 21. júna 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja v Prešove.

Poslanci schválili rozdelenie dotácií v celkovej výške 2,4 mil. EUR z rozpočtu PSK na rok 2021 v rámci „Výzvy pre región“, a to v nasledovných oblastiach: Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu, Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk, Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. V okrese Kežmarok získali podporu tieto podané projekty:

1./ Mesto Kežmarok (Verejnoprospešné služby mesta KK) – na projekt Dovybavenie zimného štadióna v Kežmarku suma 44 205 EUR

2./ Mesto Spišská Belá – na projekt Prestrešenie hokejovo – hokejbalovej haly v Spišskej Belej suma 44 205 EUR

3./ Chodník korunami stromov s.r.o. Ždiar – na projekt Vybudovanie regionálnej siete inteligentných e-bike nabíjacích staníc suma 86 205 EUR

4./ Rímskokatolícka farnosť Lendak – na projekt Reštaurovanie oltára v kostole sv. Mikuláša v Lendaku suma 40 000 EUR

5./ Rímskokatolícka farnosť Spišská Belá – na projekt Reštaurovanie oltárnych sôch v kostole sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej suma 10 000 EUR

6./ Rímskokatolícka farnosť Kežmarok – na projekt Sanácia kaplnky v Kežmarku suma 22 500 EUR

7./ Rímskokatolícka farnosť Ľubica – na projekt Generálna oprava orgánu v kostole v Ľubici suma 15 912 EUR.

Prešovský samosprávny kraj zriadil Nadačný fond Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových situácií v kraji. Účel a spôsob jeho napĺňania určilo Memorandum o partnerstve a spolupráci medzi Nadáciou PSK pre podporu rodiny a Prešovským samosprávnym krajom, ktoré schválili krajskí poslanci. Nadačný fond Nadácie PSK je určený na pomoc ľuďom pri mimoriadnych udalostiach a živelných pohromách (požiar, povodeň a pod.). Pristúpenie k memorandu je pre mestá a obce dobrovoľné. Kraj a mestá a obce, ktoré pristúpia k uvedenému memorandu, budú prispievať do fondu ročne sumou 0,10 eur na občana. PSK prispelo do fondu pre tento rok čiastkou vyše 82 600  eur. Memorandum určuje aj finančnú pomoc pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci, ktorá pristúpi k memorandu a vloží vklad do fondu. V prípade mimoriadnej situácie o finančných príspevkoch bude rozhodovať Správna rada Nadácie PSK. Celkový maximálny úhrn príspevkov pre občanov danej obce, či mesta za príslušný kalendárny rok pritom môže dosiahnuť 10-násobok ročného vkladu obce.

Krajskí poslanci prerokovali aj analyticko-strategický dokument o rómskych komunitách na území PSK „Quo vadis, Romale?“ Tento dokument analyzuje stav rómskych komunít v Prešovskom kraji a zároveň navrhuje určité opatrenia na riešenie súčasného stavu.

Krajskí poslanci schválili aj strategický dokument – Plán dopravnej obslužnosti PSK, ktorý je základným dokumentom pre riešenie systému integrovanej verejnej dopravy v našom kraji. Bude podkladom pre udeľovanie dopravných licencií v pravidelnej verejnej autobusovej doprave a na zostavovanie cestovných poriadkov. Plán rieši efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia (čiže dopravy vo verejnom záujme). Cieľom toho dokumentu je racionálne usporiadanie pravidelnej dopravy s cieľom minimalizovať súbežné prepravy (autobusov a vlakov) a vytvoriť funkčnú nadväznosť autobusovej dopravy na železničnú dopravu, aby podporoval integrované dopravné systémy. PSK zodpovedá za verejnú autobusovú dopravu, avšak železničná doprava je v kompetencii štátu (cez Železničnú spoločnosť Slovensko).

Krajskí poslanci prerokovali a vzali na vedomie aj Informatívnu správu o činnosti Inovačného partnerského centra PSK za rok 2020, Výročnú správu o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska za rok 2020 a Výročnú správu IDS Východ, s. r. o., za rok 2020.

 Zastupiteľstvo PSK sa dodatočne zaoberalo aj neplánovanou témou – pripravovanou optimalizáciou siete nemocníc na Slovensku, ktorú navrhuje Ministerstvo zdravotníctva SR. S uvedeným návrhom optimalizácie Zastupiteľstvo PSK vyslovilo zásadný nesúhlas. Týka sa to tak krajských, ako aj mestských nemocníc. Avizované zníženie počtu akútnych lôžok môže mať závažný dopad na zdravie ľudí aj v našom kraji vzhľadom na geografickú, časovú a sociálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kraja. Týmto návrhom je ohrozená doterajšia činnosť niektorých nemocníc, nakoľko v niektorých z nich dôjde k úplnému zrušeniu niektorých oddelení, čo môže mať za následok aj následne zrušenie nemocnice. PSK bude iniciovať rokovania k tejto reforme na úrovni samosprávneho kraja za účasti ministerstva zdravotníctva, dotknutých samospráv a poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Podľa medializovaných informácií sú ohrozené nemocnice v Snine, vo Svidníku, Vranove nad Topľou, Levoči a v Kežmarku, ale aj pôrodnica v Humennom. Navrhované zmeny sa majú týkať aj Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch.

Spracoval:  JUDr. Štefan Bieľak, poslanec PSK

Tags:
Najnovšie články