hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 424

Zo zasadnutia MsZ konaného 25.februára 2021

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 25. februára 2021 venovalo aj týmto témam:

VZN o  poskytovaní sociálnych služieb  

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby  

VZN o stanovení výšky úhrad za služby v Komunitnom centre Spišská Belá

 Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie mesta  Spišská Belá č. 2/2021 o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za služby v Komunitnom centre Spišská Belá

Poslanci mesta nevyhoveli protestu prokurátora

MsZ nevyhovelo  protestu okresného prokurátora v Kežmarku k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Belá č. 9/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Belá

  1. zmena rozpočtu mesta

Poslanci schválili  zmenu účelu použitia finančných prostriedkov  z prijatého úveru spoločnosti od Slovenská sporiteľňa a.s. v roku 2019  a následne schválili zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá rozpočtovým opatrením č. 1/2021. Podrobná informácia zverejnená na www.spisskabela.sk

Pridelenie mestského  nájomného bytu

Poslanci schválili na základe návrhu komisie pre prideľovanie bytov pridelenie 2-izbového mestského nájomného bytu č. 12,  1. kategórie, na 4. podlaží  bytového domu na ulici Štefánikovej č. 42 v  Spišskej Belej do nájmu Ondrejovi Bachledovi,  bytom Spišská Belá, Osloboditeľov 29.

Nebytové priestory na ulici Petzvalovej  č. 16 budú opätovne využívané ako lekáreň

Primátor mesta informoval poslancov o vyhodnotení obchodných verejných súťaží  na prenájom nebytových priestorov v Spišskej Belej na ulici Petzvalovej č. 16 a Hviezdoslavovej č. 8a, 8b a  následne poslanci schválili na základe OVS  prenájom   nebytového priestoru vo vlastníctve mesta na ulici Petzvalovej č. 16 v Spišskej Belej o celkovej ploche 140,50 m2 nájomcovi MVDr. Valérii Barnovskej a manž., trvale bytom Kolačkov 229  za ročné nájomného vo výške  45,00 EUR/m2 na zriadenie lekárne.

Poslanci mesta schválili odpustenie  nájomného

MsZ schválilo odpustenie  nájomného vo výške  50 %  v dôsledku Rozhodnutia Vlády SR,  Úradu verejného zdravotníctva SR  a zák. č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 nájomcovi Gabriele Andrášovej NATY papiernictvo Spišská

MsZ schválilo odpustenie  nájomného vo výške  30 %  v dôsledku Rozhodnutia Vlády SR,  Úradu verejného zdravotníctva SR  a zák. č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 nájomcovi Ing. Rudolfovi Kramarčíkovi, Tatranská Kotlina za prenájom parkoviska

Prenájom  pozemku pri rodinnom dome

MsZ schválilo prenájom časti pozemku pri rodinnom dome vo vlastníctve  Mgr. Michaely Benišovej, rod. Dudášovej, Medňanského č. 88/A, Spišská Belá a Eleny Dudášovej, rod. Tišťanovej, Toporcerova č. 1311/13, Kežmarok – v k.ú. Strážky, za cenu 2 EUR/m2 ročne, ide o pozemok bezprostredne nadväzujúci na pozemok vo vlastníctve žiadateliek, pozemok tvorí vjazd a oplotenie rodinného domu.

Podané žiadosti  na získanie dotácií a iných zdrojov

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o podaných žiadostiach  na získanie dotácií a iných zdrojov na dofinancovanie projektu s názvom „Prestrešenie hokejovo-hokejbalovej haly v Spišskej Belej“

 

Zmluvy o spolupráci na realizáciu projektov investičnej bytovej výstavby v Spišskej Belej a v Strážkach

MsZ schválilo  Zmluvu o spolupráci na realizáciu projektu „IBV ulica Na píle v Spišskej Belej“ s investormi  projektu  a tiež zmluvu o spolupráci na realizáciu projektu „IBV Hraničná ulica v Spišskej Belej – Strážkach“ s investorom projektu Zuzanou Havira Boryovou

Kontroly hlavného kontrolóra

Poslanci vzali na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách a správu o kontrolnej činnosti HK mesta za rok 2020

Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu